Logo UPV
Curso

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

  • Desde: 15/10/20
  • hasta: 30/11/20
  • Campus de Valencia
  • Online

Preinscripción desde el 4/05/20

Promovido por:
Vicerrectorado de Recursos Digitales y Documentación

Responsable de la actividad:
Francesca Romero Forteza


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

10 horas

0 horas
Lugar de impartición
Campus Virtual
Condicions específiques: 1. PREINSCRIPCIÓ EN ASSIGNATURES: Hi ha un període de preinscripció: Del 04-05-2020 al 01-07-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI) i per a no membres de la UPV. 2. PREINSCRIPCIÓ EN LA PROVA FINAL: A) PER A l'ALUMNAT QUE HA SUPERAT ALGUNA ASSIGNATURA EN EDICIONS ANTERIORS DEL TÍTOL PROPI: Hi ha un període de preinscripció: Del 04-05-2020 al 01-07-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI) i per a no membres de la UPV. B) PER A l'ALUMNAT QUE NO HA SUPERAT LA PROVA FINAL DE MAIG DE 2020, CORRESPONENT A l'EDICIÓ 2019-2020 DEL TÍTOL PROPI: Hi ha un únic període de preinscripció: 1) Del 07-09-2020 al 13-09-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI) i per a no membres de la UPV. Des del 6 de maig fins al 10 de juliol de 2020 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 19 h., en el telèfon 673931561, i en l'extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. Docència en línia.

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
37,00 € Antics alumnes amb assignatures pendents/ Antiguos alumnos con asignaturas pendientes 1 plazo 4/05/20 13/09/20
37€ Antics alumnes amb assignatures pendents

Profesores

  • Alexandre Navarro I Tomàs Profesor/a Asociado/a

Metodología didáctica

La formación es en línea, a través de internet, a excepción de la prueba final, que consiste en la exposición oral de una unidad didáctica. Sin embargo, en caso de que se produzcan circunstancias socialmente excepcionales, como la declaración del estado de alarma, una crisis o una emergencia sanitaria, o de otras circunstancias que afectan de manera colectiva la sociedad, la entidad responsable del título (ERT) podrá determinar que la prueba final se haga por videoconferencia o a través de otros medios no presenciales. La prueba final puede ser grabada en audio i/o en vídeo con la finalidad de conservar evidencia delante de posibles procedimientos de revisión de la calificación. Las grabaciones, en el caso de producirse, están incursas a lo que establece Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ

Cada alumne/a ha de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com s'aprén a través de l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques per a l'aula AICL. Disseny de sistemes d'avaluació, tot tenint en compte la resta dels continguts revisats al llarg de totes les assignatures del curs.

L'alumne/a pujarà dos arxius al PoliformaT de la PROVA FINAL:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació de diapositives que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica
Aquests seran els documents vàlids per a la prova i no podran ser substituïts en cap cas. La presentació que es farà servir com a suport a l'exposició oral no es podrà modificar en cap cas amb posterioritat a la data de pujada del document en PoliformaT.

S'ha de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant d'un tribunal. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts, ha de ser explicada, no pot ser llegida. Es disposarà de 10 minuts més per al torn de preguntes del tribunal.

La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:

- Unitat didàctica: haurà de tenir una extensió entre 5 fulls mínim i 15 pàgines (màxim). Haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació i bibliografia (segons la metodologia proposada en l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques...). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat íntegrament i correctament en valencià. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.
- En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes (en cas de produir-se) dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. La persona que s'examina ha de demostrar una competència lingüística en valencià de nivell C1 (segons el MECR). Ha de demostrar que domina els recursos propis de la interacció oral formal i ha de defensar les seues opcions, raonadament, davant dels membres del tribunal.

Encara que existeix el requisit de tenir acreditat el nivell C1 de valencià per a accedir al títol propi, es verificarà que els estudiants tenen activa la competència lingüística en valencià que van demostrar en el moment que van obtenir la certificació de C1.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. Només es fa mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició) el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa.


Proyecto formativo

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

1

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

10 h

Online

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Visita otros cursos relacionados con...

prova final en valencià