Logo UPV

Todas las actividades del curso académico 2019/2020 que indican horas presenciales se realizarán por medios telemáticos en aulas virtuales. Os seguimos atendiendo online y a través de nuestro teléfono.

Curso

CURS A2.1 (BASICO) DE VALENCIANO

  • Desde: 26/09/19
  • hasta: 3/12/19
  • Campus de Valencia
  • Semipresencial

Horario:
Tarde
Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 h.
Període de les classes presencials: del 26/09/19 al 03/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar.

Sessions:

- setembre: 26
- octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
- novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
- desembre: 3

Promovido por:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo - -
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

Interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV, i el personal assimilat a aquests dos collectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Carme Trescolí Trescolí Profesor
  • Maria Viu Rodriguez Profesional del sector

Temas a desarrollar

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:
1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA
1.1) Elocució i fonologia:
a) Enllaços fònics (sonoritzacions i ensordiments) i emmudiments: consonants i grups consonàntics a final de paraula.
b) Dicció i ritme, entonació i llenguatge no verbal
1.2) Ortografia:
a) L'alfabet
b) Dígrafs, diftongs i hiats.
c) Vocalisme
d) Consonantisme.
f) Ús del guionet en els numerals.
1.3) Morfologia i sintaxi:
a) El substantiu i l'adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. Possessius, numerals interrogatius i indefinits
c) Pronoms forts i febles.
d) Morfologia verbal
- Les conjugacions dels verbs regulars.
- Verbs auxiliars.
e) Preposicions
f) Adverbis
g) Conjuncions
1.4) Lèxic i semàntica:
a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.
2) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITES
Coneixements i habilitats per familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del valencià i saber-los relacionar amb el so al
qual corresponen, i iniciar-se en l'escriptura a partir d'un domini mínim del codi escrit: escriure textos breus en varietat
estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.
També ha de poder comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la
informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
3) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORALS
Coneixements i habilitats per comprendre i produir textos orals, a fi que puga resoldre en valencià les necessitats
fonamentals de la vida quotidiana.
4) SOCIOLINGÜÍSTICA:
a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Curso

2019-2020

ECTS

0

40 h

Presenciales

20 h

Online

Lugar de impartición

Aula 103 - Edifici 2F (ETS d'Arquitectura)

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@