Logo UPV

Todas las actividades del curso académico 2019/2020 que indican horas presenciales se realizarán por medios telemáticos en aulas virtuales. Os seguimos atendiendo online y a través de nuestro teléfono.

Curso

CURS C1.2 (SUFICIÈNCIA) BIMODAL

  • Desde: 14/02/17
  • hasta: 11/05/17
  • Campus de Alcoi
  • Semipresencial

Preinscripción desde el 16/01/17

Horario:
Tarde
Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 16 a 18 h.
Període de les classes presencials: del 21/02/17 al 23/05/17, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar.
Sessions: febrer: 21, 23, 28 març: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30 abril: 4, 6, 27 maig: 4, 9, 11, 16, 18 i 23

Promovido por:

Responsable de la actividad:
Cap Del Servei Promoció I Normalització Lingüística


Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Profesor UPV 1 plazo - -
0,00 € PAS UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

- Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i ser capaç de produir
textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
- Practicar la comprensió i l'expressió oral, per tal d'expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar
d'una manera molt evident paraules o expressions.
- Practicar la comprensió i l'expressió escrita, per tal de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes
complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Acción formativa dirigida a

Grup 1 - semipresencial: PAS, PDI, estudiants i Alumni de la UPV del campus d'Alcoi (màxim 15 alumnes)
Grup 2 - Policonnecta: PAS, PDI, estudiants i Alumni de la UPV de tots els campus, amb preferència per als col·lectius
del campus d'Alcoi (màxim 15 alumnes)


Profesores

  • Lídia Maria Jordà Sánchez Profesor

Metodología didáctica

Aquest és bimodal, combina dues metodologies d'ensenyament-aprenentatge i, consegüentment, hi ha dues
modalitats d'alumnes, segons s'acullen a l'una o a l'altra:
a. Grup modalitat semipresencial: hi ha 40 h de classe presencial, en què es tracten continguts de normativa lingüística
i s'hi treballa especialment la comprensió i la interacció orals. A més, 10 h de treball autònom en línia a través de
PoliformaT, i finalment 10 h d'autoaprenentatge (dividies en 3 h de treball en PoliformaT, i 7 h a triar entre treball al
CAV o treball en PoliformaT).
b. Grup modalitat Policonnecta: treball completament en línia. Els alumnes segueixen les 40 h de classe presencial
mitjançant l'eina Policonnecta, i fan, a més, 20 h de treball autònom a través de PoliformaT.
En ambdues modalitats hi ha tasques d'expressió escrita i d'expressió oral dividides per col·lectius (PAS, PDI o
estudiants), obligatòries, adaptades a les característiques i les necessitats de cadascun d'aquests col·lectius, i amb la
intenció de proporcionar-los coneixements i habilitats per a incorporar el valencià a les seues tasques quotidianes dins
de la UPV (tasques administratives, informàtiques i d'atenció al públic; docència i investigació; estudis).

Temas a desarrollar

Aquest curs és BIMODAL i combina dues modalitats d'ensenyament-aprenentatge. Consegüentment, hi ha dos grups
d'alumnes:
GRUP 1: SEMIPRESENCIAL (ALCOI): 40 hores presencials + 20 hores de treball autònom en línia.
GRUP 2: POLICONNECTA (TOTS ELS CAMPUS): 40 hores en línia a través de Policonnecta + 20 hores de treball
autònom en línia
Tanmateix, els continguts que s'hi tracten són els mateixos.
En el curs es tracten continguts corresponents a normativa lingüística, sociolingüística, comprensió i interacció oral, i
comprensió i interacció escrita.
En concret:
a. NORMATIVA LINGÜÍSTICA:
Mòdul 1. LES GRAFIES S / SS / C / Ç / Z / TZ
Mòdul 2. ELS INDEFINITS
Mòdul 3. ELS POSSESSIUS. ELS QUANTITATIUS.
Mòdul 4.EL GUIONET
Mòdul 5. ELS VERBS
Mòdul 6. ELS ADVERBIS
Mòdul 7. EL NOM I L'ADJECTIU
Mòdul 8. DOBLETS LÈXICS
Mòdul 9. LES CONJUNCIONS
b. SOCIOLINGÜÍSTICA
- Història de la llengua fins el segle XV: formació i expansió.
c. COMPRENSIÓ I INTERACCIÓ ORAL
- Visionat de vídeos i enregistraments de comentaris personals.
- Tasques per col·lectius (PAS, PDI, estudiants): enregistraments d'exposicions orals.
- Activitats d'expressió oral individuals, en parelles o en grup.
d. COMPRENSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA
- Visionat de vídeos, lectura i producció de textos.
- Tasques per col·lectius (PAS, PDI, estudiants): produccions escrites.

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Curso

2016-2017

ECTS

6

40 h

Presenciales

20 h

A distancia

Lugar de impartición

CAV del campus d’Alcoi (ed. Ferrándiz, planta 2)

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Visita otros cursos relacionados con...

valencià C1 català C1