Títol propi

Diploma d’expert en educació plurilingüe i intercultural. Especialitat anglés

  • Des de: 3/10/22
  • Fins a: 15/2/23
  • Campus de València
  • En línia

Preinscripció des del 24/5/22

Responsable de l'activitat:
Eva María Mestre MestreModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores


160 hores


0 hores

Lloc d'impartició
ONLINE
Titulació

Diploma d'Expert Universitari

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2022-2023

ECTS

16

Campus

València

0 h

Presencials

160 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
720,00 € Titulat UPV 2 Terminis - -
720,00 € Alumne UPV 2 Terminis - -
720,00 € Personal UPV 2 Terminis - -
720,00 € Alumni UPV PLUS 2 Terminis - -
800,00 € Públic en general 2 Terminis - -
800€ (en 2 plazos) Público en general
720€ (en 2 plazos) Personal UPV
720€ (en 2 plazos) Alumni UPV PLUS
720€ (en 2 plazos) Alumno UPV
720€ (en 2 plazos) Titulado UPV

Pràctiques

El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu. Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima de fins al 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau i de fins al 40% en els títols propis de postgrau.


Objectius

Els objectius generals del curs es detallen a continuació:
a) Conéixer el marc legal que regula l'ensenyament plurilingüe, d'aplicació a la Comunitat Valenciana i en altres comunitats autònomes.
b) Aprendre els principis de l'educació plurilingüe i intercultural.
c) Conéixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i en altres contextos.
d) Familiaritzar-se amb els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
e) Planificar el procés d’ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics, dins del projecte lingüístic del centre.
f) Dissenyar procediments eficaços d’avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
g) Aprendre la metodologia AICLE (CLIL) per aplicar-la a l'aula en contextos plurilingües.
h) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica als processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.

Dirigit a

• Persones amb titulació universitària (llicenciatura, enginyeria, arquitectura, graus), que vulguen exercir docència en contextos plurilingües i multiculturals.
• Persones que es vulguen dedicar a l'ensenyament reglat i no reglat.
• Tots els agents del procés educatiu: professorat, formadors, personal tècnic dels centres de suport a la informació i innovació educativa.
• Persones que vulguen especialitzar-se en interculturalitat i plurilingüisme en contextos relacionats amb l’educació.
• Persones que vulguen treballar en l'elaboració de material didàctic orientat a una educació plurilingüe i intercultural.
• Persones que vulguen aprofundir més en aquestes matèries.


Requisits d'accés

L'alumnat haurà d'adjuntar la següent documentació escanejada durant el procés de preinscripció en línia:

1. DNI
2. Certificat d’acreditació del B2 d’anglés o un altre certificat equivalent o superior (segons taula d’equivalències ACLE) per a l’especialitat en anglés.
3. Certificat d’acreditació del C1 de valencià o un altre certificat equivalent o superior (segons criteris de la UPV sobre equivalències ) per a l’especialitat en català/valencià.
3. Títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), no podent optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del Títol Propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent. Es podrà sol·licitar el lliurament dels documents originals per procedir a comprovar-los. En cas que calga, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada. Es rebutjaran les preinscripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació esmentada.


Assignatures

01

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE

2.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

02

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

2.0 ECTS

Miguel Ángel Candel Mora: Profesor/a Titular de Universidad

03

POLÍTICAS QUE REGULAN EL PLURILINGÜISMO Y LA INTERCULTURALIDAD

1.0 ECTS

Enrique Cerezo Herrero: Professional del sector

04

EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

1.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs: Professional del sector

05

ENFOQUE COMUNICATIVO Y METODOLOGÍAS ACTIVAS

1.5 ECTS

María Luisa Carrió Pastor: Catedrático/a de Universidad

06

SOCIOLINGUISTICS AND PRAGMATICS

1.5 ECTS

María Milagros Del Saz Rubio: Profesor/a Titular de Universidad

07

ICT FOR LANGUAGE TEACHING

2.0 ECTS

Rafael Seiz Ortiz: Profesor/a Titular de Universidad

08

PEDAGOGICAL FRAMEWORKS FOR CLIL

1.0 ECTS

Nashwa Nashaat Sobhy Farag: Profesor/a Contratado/a Doctor

09

CLIL MATERIALS

1.0 ECTS

Enrique Cerezo Herrero: Professional del sector

10

DESIGN AND PROGRAMMING OF AICLE COURSES

2.0 ECTS

Nashwa Nashaat Sobhy Farag: Profesor/a Contratado/a Doctor

11

FINAL EVALUATION PROJECT

1.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor


Una altra informació d'interès

L'alumnat que curse les dos especialitats podrà convalidar la matèria troncal. S’obrirà un periode per a demanar convalidacions/reconeixements que es comunicarà per correu electrònic.

Les pràctiques no seran obligatòries per a l’obtenció del títol, i si alguna persona està interessada en fer pràctiques extracurriculars a d’adreçar-se al SIE: https://sie.webs.upv.es/va


Secretaria

La atención al público se hará online mediante la dirección de correo: pluricultural-sec@upv.es

L’atenció al públic es fa online mitjançant l’adreça de correu: pluricultural-sec@upv.es

For questions and inquiries, please contact the following e-mail adress: pluricultural-sec@upv.es