Logo UPV
Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS

  • Des de: 27/09/21
  • Fins a: 07/04/22
  • Campus de València
  • Idioma: Anglès
  • Semipresencial

Preinscripció des del 03/05/21
Matrícula des del 07/09/21

Responsable de l'activitat:
Maria Del Val Segarra Oña


Inscripció
Consulta les condicions específiques de l'actividad

Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

3 hores

237 hores

0 hores
Horari

En línia

Lloc d'impartició
Campus virtual
MATRÍCULA ABIERTA: Hay dos períodos de preinscripción: 1) Del 03-05-2021 al 10-05-2021: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI). 2) Del 11-05-2021 a partir de las 09:00h. hasta cubrir todas las vacantes: para miembros de la UPV y para no miembros de la UPV. Desde el 3 de mayo hasta el 9 de julio de 2021 habrá atención telefónica a los usuarios de lunes a jueves, de 16 a 19 h., en el teléfono 673931561, y en la extensión 12347 para la comunidad universitaria de la UPV. Docencia en línea

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
350,00 € Alumne UPV 1 Termini 03/05/21 -
350,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 Termini 03/05/21 -
350,00 € Personal UPV 1 Termini 03/05/21 -
400,00 € Públic en general 1 Termini 11/05/21 -
350€ Personal UPV
350€ Alumno UPV
350€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV
400€ Público en general

Pràctiques

El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu. Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima de fins al 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau i de fins al 40% en els títols propis de postgrau.


Objectius

Objectius:

a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament en diferents llengües i de diferents llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació del centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació l'anglès, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar l'interès i la motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent, i l'establiment de xarxes de col-laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en anglès.

Dirigit a

Titulades i titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en anglès en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

La RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 s’especifica que “En el currículum de cada matèria [...] cal seguir les orientacions de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC). AQUEST CURS CERTIFICA EL CONEIXEMENT D’AQUESTA METODOLOGIA.


Requisits d'accés

L'alumnat haurà d'adjuntar obligatòriament la documentació següent escanejada durant el procés de preinscripció en línia:

1. DNI
2. Certificat d'obtenció del B2 d'anglès o un altre certificat equivalent o superior (vegeu la taula d'equivalències en: Dades bàsiques/tríptics i documents).
3. Títol universitari

Per a accedir als estudis, l'alumnat ha d'estar en possessió del certificat de nivell B2 d'anglès del Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València o un certificat de nivell equivalent o superior, d'acord amb els certificats reconeguts per ACLES (https://www.acles.es/216-tablas-de-certificados-reconocidos-por-acles).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un títol acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran -amb la consideració de matrícula provisional- estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el treball final de grau), que no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a procedir a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preincripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.


Assignatures

01

EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN EUROPEA EN LA EDUCACIÓN

1.0 ECTS

Ruzan Galstyan Sargsyan: Professional del sector

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

02

EL MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PLURILINGÜE

1.0 ECTS

Enrique Cerezo Herrero: Profesor/a Ayudante Doctor

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

03

ENFOQUES, MÉTODOS, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS

1.0 ECTS

Penny Macdonald Lightbound: Profesor/a Titular de Universidad

04

ENFOQUES, MÉTODOS, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS (AICL)

2.0 ECTS

Enrique Cerezo Herrero: Profesor/a Ayudante Doctor

Nashwa Nashaat Sobhy Farag: Profesor/a Ayudante Doctor

05

ASPECTOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS DE LA LENGUA

2.0 ECTS

María Milagros Del Saz Rubio: Profesor/a Titular de Universidad

06

ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS Y LÉXICOS DE LA LENGUA

2.0 ECTS

María Luisa Carrió Pastor: Catedrático/a de Universidad

07

PRUEBA FINAL E.U. COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA ENSEÑANZA EN INGLÉS

1.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

08

LENGUAS DE ESPECIALIDAD

2.0 ECTS

Miguel Ángel Candel Mora: Profesor/a Titular de Universidad

09

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

2.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

10

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

2.0 ECTS

Penny Macdonald Lightbound: Profesor/a Titular de Universidad

11

LAS TIC EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA EL AICL: RECURSOS Y FUENTES

3.0 ECTS

Rafael Seiz Ortiz: Profesor/a Titular de Universidad

12

CREACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL AULA AICL. DISEÑO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN

4.0 ECTS

Ana Maria Gimeno Sanz: Catedrático/a de Universidad

Hanna Teresa Skorczynska Sznajder: Profesor/a Titular de Universidad

13

ASPECTOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS DE LA LENGUA

2.0 ECTS

María Milagros Del Saz Rubio: Profesor/a Titular de Universidad


Secretaria

E-Mail: expertangles@upv.es

Inscripció
Consulta les condicions específiques de l'actividad
Titulació

Expert Universitari

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2021-2022

ECTS

24

Campus

València

3 h

Presencials

237 h

En línia

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@

Descàrrega en PDF amb tota la informació relacionada amb aquesta activitat