Logo UPV

Todas las actividades del curso académico 2019/2020 que indican horas presenciales se realizarán por medios telemáticos en aulas virtuales. Os seguimos atendiendo online y a través de nuestro teléfono.

Título propio

E. U. EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

  • Desde: 14/09/20
  • hasta: 31/03/21
  • Campus Virtual
  • Semipresencial

Preinscripción desde el 6/05/20

Responsable de la actividad:
Francesca Romero Forteza


Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
200,00 € Personal UPV 1 plazo 6/05/20 5/06/20
200,00 € Alumno UPV 1 plazo 6/05/20 5/06/20
200,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo 6/05/20 5/06/20
350,00 € Público en general 1 plazo 14/05/20 5/06/20
200€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV desde 6/05/20
200€ Alumno UPV desde 6/05/20
200€ Personal UPV desde 6/05/20
350€ Público en general desde 14/05/20

Objetivos

Objectius:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament de diverses llengües i en diverses llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació el valencià, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l'establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.

Dirigido a

Titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

L'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, deroga l'Ordre 17/2013 (http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf) i l'Ordre 31/2018 (https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/06/pdf/2018_7762.pdf), vigents fins a aquell moment, i que regulaven els certificats de Capacitació i el Diploma de Mestre de Valencià. Per tant, les persones que obtinguen el títol d'Expert Universitari amb Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià JA NO OBTINDRAN EL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ.


Requisitos de acceso

L'alumne/a haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de realització de la preinscripció en línia. La documentació que ha d'adjuntar és aquesta:

- DNI
- Certificat d'obtenció del C1 o un nivell superior a aquest de valencià
- Títol universitari

Les persones que desitgen accedir als estudis han d'estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C1 (Suficiència) o Mitjà de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; o d'un certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; o d'un certificat de nivell equivalent o superior, segons el document de Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià (www.upv.es/apnl).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol segons els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), però no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preinscripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.


Asignaturas

01

EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L'EDUCACIO I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L'ÀMBIT EDUCATIU

1.0 ECTS

Francesca Romero Forteza // Profesor/a Contratado/a Doctor

02

EL MARC LEGAL DE L'EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE

1.0 ECTS

María Carmen Sanz Alex // Profesor/a Asociado/a

03

ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES

1.0 ECTS

Josepa Costa Murcia // Técnico Superior Promoción Lingüística

04

ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUES AICL

2.0 ECTS

Josepa Costa Murcia // Técnico Superior Promoción Lingüística

05

ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Elisa Giner I Salvà // Asesor/a Lingüistico

06

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS I LÈXICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Merce Palmer Sánchez // Asesor/a Lingüistico

07

ASPECTES PRAGMATICODISCURSIUS I SOCIOLINGÜÍSTICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Miquel A. Oltra Albiach // Profesional del sector

08

LLENGUATGES D'ESPECIALITAT

2.0 ECTS

Josep Angel Mas Castells // Profesor/a Titular de Universidad

09

ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

2.0 ECTS

Débora Escrivà Fuster // Técnico/a Medio/a Promoción Lingüística

10

ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

2.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs // Profesor/a Asociado/a

11

LES TIC EN EL DISSENY D'ACTIVITATS PER A L'AICL RECURSOS I FONTS

3.0 ECTS

Josep Alandete Mayor // Profesor/a Asociado/a

12

CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA AICL DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ

4.0 ECTS

Josepa Costa Murcia // Técnico Superior Promoción Lingüística

Joaquim López Rio // Profesor/a Asociado/a

13

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

1.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs // Profesor/a Asociado/a


Titulación

Experto Universitario

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Curso

2020-2021

ECTS

24

3 h

Presenciales

237 h

A distancia

Lugar de impartición

Hi ha dos períodes de preinscripció: 1) Del 06-05-2020 al 13-05-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI). 2) Del 14-05-2020 a partir de les 09:00h. al 05-06-2020: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV. Des del 6 de maig fins al 10 de juliol de 2020 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h, en el telèfon 673931561, i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. Docència en línia

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Visita otros cursos relacionados con...

Plurilingüisme valencià