Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

  • Des de: 27/9/21
  • Fins a: 3/5/22
  • Campus de València
  • Idioma: Valencià
  • En línia

Preinscripció des del 5/5/21
Matrícula des del 26/8/21

Responsable de l'activitat:
Maria Del Val Segarra OñaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

3 hores


237 hores


0 hores

Horari

En línia

Lloc d'impartició
MATRÍCULA OBERTA: 1) Del 5-05-2021 a les 09:00h fins al 12-05-2021: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI). 2) Del 13-05-2021 a partir de les 09:00h fins a cobrir totes les vacants: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV. Des del 3 de maig fins al 9 de juliol de 2021 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h, en el telèfon 673931561, i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. Docència en línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
350,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 Termini 5/5/21 -
350,00 € Personal UPV 1 Termini 5/5/21 -
350,00 € Alumne UPV 1 Termini 5/5/21 -
400,00 € Públic en general 1 Termini 13/5/21 -
350€ Personal UPV
350€ Alumno UPV
350€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV
400€ Público en general

Pràctiques

El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu. Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima de fins al 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau i de fins al 40% en els títols propis de postgrau.


Objectius

Objectius:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament de diverses llengües i en diverses llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació el valencià, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l'establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.

Dirigit a

Titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

La RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 s’especifica que “En el currículum de cada matèria [...] cal seguir les orientacions de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC). AQUEST CURS CERTIFICA EL CONEIXEMENT D’AQUESTA METODOLOGIA


Requisits d'accés

L'alumne/a haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de realització de la preinscripció en línia. La documentació que ha d'adjuntar és aquesta:

- DNI
- Certificat d'obtenció del nivell C1 de valencià o d'un nivell superior a aquest
- Títol universitari

Les persones que desitgen accedir als estudis han d'estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C1 (Suficiència) o Mitjà de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; o d'un certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; o d'un certificat de nivell equivalent o superior, segons el document de Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià (www.upv.es/apnl).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol segons els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), però no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preinscripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.


Assignatures

01

EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L'EDUCACIO I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L'ÀMBIT EDUCATIU

1.0 ECTS

Francesca Romero Forteza: Profesor/a Contratado/a Doctor

02

EL MARC LEGAL DE L'EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE

1.0 ECTS

María Carmen Sanz Alex: Professional del sector

03

ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES

1.0 ECTS

Josepa Costa Murcia: Técnico Superior Promoción Lingüística

04

ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUES AICL

2.0 ECTS

Josepa Costa Murcia: Técnico Superior Promoción Lingüística

05

ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Elisa Giner I Salvà: Asesor/a Lingüistico

06

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS I LÈXICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Merce Palmer Sánchez: Asesor/a Lingüistico

07

ASPECTES PRAGMATICODISCURSIUS I SOCIOLINGÜÍSTICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Miquel A. Oltra Albiach: Professional del sector

08

LLENGUATGES D'ESPECIALITAT

2.0 ECTS

Josep Angel Mas Castells: Profesor/a Titular de Universidad

09

ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

2.0 ECTS

Débora Escrivà Fuster: Técnico/a Medio/a Promoción Lingüística

10

ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

2.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs: Professional del sector

11

LES TIC EN EL DISSENY D'ACTIVITATS PER A L'AICL RECURSOS I FONTS

3.0 ECTS

Josep Alandete Mayor: Profesor/a Asociado/a

12

CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA AICL DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ

4.0 ECTS

Josepa Costa Murcia: Técnico Superior Promoción Lingüística

Joaquim López Rio: Professional del sector

13

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

1.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs: Professional del sector


Una altra informació d'interès

Els alumnes que es matriculen en el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià i que hagen cursat el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès en edicions anteriors, podran convalidar les següents assignatures:

-El Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: Incorporació de la dimensió europea en l'educació i els programes europeus en l'àmbit educatiu (1 crèdit).

-El marc legal de l'educació plurilingüe en la Comunitat Valenciana: Els programes de educació plurilingüe (1 crèdit).

-Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge de segones llengües (1 crèdit).

-Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICL) (2 crèdits).

-Les TIC en el disseny d'activitats per a l'AICL: recursos i fonts (3 crèdits).


La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que cursen, simultàniament durant el curs acadèmic 2021-2022, el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià i el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès podran sol·licitar la convalidació de les assignatures abans esmentades. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que hagen cursat assignatures de títols propis expedits per altres institucions d'educació superior poden sol·licitar la convalidació per assignatures del títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià, sempre que es complisca la condició que existisca una coincidència del 75% entre els continguts, la càrrega lectiva i les competències previstes entre les assignatures del títol propi de la UPV en qüestió i les assignatures per a les quals se sol·licita el reconeixement. Aquestes assignatures per a les quals se sol·licita la convalidació han d'estar en el Títol propi en què es trobe matriculada la persona sol·licitant. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que puguen acreditar experiència laboral prèvia podran sol·licitar la convalidació per alguna assignatura o assignatures del títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els estudiants que hagen cursat les assignatures de Valencià Tècnic i/o Valencià Tècnic Avançat (titulacions antigues) o Valencià Tècnic I i/o Valencià Tècnic II (titulacions de grau) o d'altres assignatures vinculades a l'àrea de coneixement de Filologia Catalana, podran demanar la convalidació de l'assignatura Els llenguatges d'especialitat (2 crèdits) després d'haver-se matriculat d'aquesta.


L'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, deroga l'Ordre 17/2013 (http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf) i l'Ordre 31/2018 (https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/06/pdf/2018_7762.pdf), vigents fins a aquell moment, i que regulaven els certificats de Capacitació i el Diploma de Mestre de Valencià. Per tant, les persones que obtinguen el títol d'Expert Universitari amb Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià JA NO OBTINDRAN EL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ.


Secretaria

expertvalencia@upv.es

Titulació

Expert Universitari

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2021-2022

ECTS

24

Campus

València

3 h

Presencials

237 h

En línia

Descàrrega en PDF la informació
d'aquesta activitat

Visita altres cursos relacionats amb...

Plurilingüisme valencià