Logo UPV
Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS

  • Des de: 13/09/20
  • fins a: 31/03/21
  • Campus Virtual
  • Semipresencial

Preinscripció des del 04/05/20
Matrícula des del 10/06/20

Responsable de l'activitat:
Eva María Mestre Mestre


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

3 hores

237 hores

0 hores
Horari

En línia

Lloc d'impartició
Campus virtual
Condicions específiques MATRÍCULA OBERTA: 1) Del 04-05-2020 a l’11-05-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI). 2) Del 12-05-2020 a partir de les 09.00 h. al 05-06-2020: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV. Des del 6 de maig fins al 10 de juliol de 2020 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h, en el telèfon 673931561, i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. Hay dos períodos de preinscripción: 1) Del 04-05-2020 al 11-05-2020: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI). 2) Del 12-05-2020 a partir de las 09:00h. al 05-06-2020: para miembros de la UPV y para no miembros de la UPV. Desde el 6 de mayo hasta el 10 de julio de 2020 habrá atención telefónica a los usuarios los lunes, miércoles y jueves, de 16 a 19 h., en el teléfono 673931561, y en la extensión 12347 para la comunidad universitaria de la UPV. Docencia On-line

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
200,00 € Personal UPV 1 Termini 04/05/20 12/09/20
200,00 € Alumne UPV 1 Termini 04/05/20 12/09/20
200,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 Termini 04/05/20 12/09/20
350,00 € Públic en general 1 Termini 12/05/20 12/09/20
200€ Personal UPV desde 4/05/20
200€ Alumno UPV desde 4/05/20
200€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV desde 4/05/20
350€ Público en general desde 12/05/20

Objectius

Objectius:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament en diferents llengües i de diferents llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació del centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació l'anglès, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar l'interès i la motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent, i l'establiment de xarxes de col-laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en anglès.

Dirigit a

Titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en anglès en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

La RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 s’especifica que “En el currículum de cada matèria [...] cal seguir les orientacions de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC). AQUEST CURS CERTIFICA EL CONEIXEMENT D’AQUESTA METODOLOGIA


Requisits d'accés

L'alumne haurà d'adjuntar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de preinscripció en línia:

- DNI
- Certificat d'obtenció del B2 d'anglès o un altre certificat equivalent o superior (vegeu la taula d'equivalències en: Dades bàsiques/tríptics i documents).
- Títol universitari

Per a accedir als estudis, l'alumnat ha d'estar en possessió del certificat de nivell B2 d'anglès del Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València o un certificat de nivell equivalent o superior, d'acord amb els certificats reconeguts per ACLES (https://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_19.pdf).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un títol acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran -amb la consideració de matrícula provisional- estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el treball final de grau), que no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.


Es podran sol·licitar els documents originals per a procedir a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preincripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.


Assignatures

01

EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN EUROPEA EN LA EDUCACIÓN

1.0 ECTS

Ruzan Galstyan Sargsyan: Profesor/a Asociado/a

02

EL MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PLURILINGÜE

1.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

03

ENFOQUES, MÉTODOS, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS

1.0 ECTS

Penny Macdonald Lightbound: Profesor/a Titular de Universidad

04

ENFOQUES, MÉTODOS, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS (AICL)

2.0 ECTS

Enrique Cerezo Herrero: Profesor/a Ayudante Doctor

Ruzan Galstyan Sargsyan: Profesor/a Asociado/a

05

ASPECTOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS DE LA LENGUA

2.0 ECTS

María Milagros Del Saz Rubio: Profesor/a Titular de Universidad

06

ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS Y LÉXICOS DE LA LENGUA

2.0 ECTS

María Luisa Carrió Pastor: Catedrático/a de Universidad

07

ASPECTOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS DE LA LENGUA

2.0 ECTS

María Milagros Del Saz Rubio: Profesor/a Titular de Universidad

08

LENGUAS DE ESPECIALIDAD

2.0 ECTS

Miguel Ángel Candel Mora: Profesor/a Titular de Universidad

09

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

2.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor

10

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

2.0 ECTS

Penny Macdonald Lightbound: Profesor/a Titular de Universidad

11

LAS TIC EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA EL AICL: RECURSOS Y FUENTES

3.0 ECTS

Rafael Seiz Ortiz: Profesor/a Titular de Universidad

12

CREACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL AULA AICL. DISEÑO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN

4.0 ECTS

Ana Maria Gimeno Sanz: Catedrático/a de Universidad

Hanna Teresa Skorczynska Sznajder: Profesor/a Titular de Universidad

13

PRUEBA FINAL E.U. COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA ENSEÑANZA EN INGLÉS

1.0 ECTS

Eva María Mestre Mestre: Profesor/a Contratado/a Doctor


Secretaria

E-Mail: expertangles@upv.es


Altra documentació d'interès

Titulació

Expert Universitari

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2020-2021

ECTS

24

Campus

Virtual

3 h

Presencials

237 h

En línia

Pràctiques

El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu.

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@