Logo UPV
Curs

LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

 • Des de: 15/03/21
 • fins a: 15/06/21
 • Campus de València
 • En línia

Preinscripció des del 15/02/21

Promogut per:
Dpto. de Urbanismo

Responsable de l'activitat:
Mª Jesus Romero Aloy


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores

100 hores

0 hores
Lloc d'impartició
Campus virtual
ON LINE

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
212,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
212,00 € Alumne UPV  1 termini - -
212,00 € Personal UPV  1 termini - -
235,00 € Públic en general  1 termini - -
212,00 €  FAMILIAS NUMEROSAS 1 termini - -
212,00 €  DESEMPLEADOS 1 termini - -
212,00 €  EMPLEADOS PÚBLICOS 1 termini - -
212,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
212,00 € - Alumno UPV
212,00 € - Personal UPV
235,00 € - Público en general
212,00 € - FAMILIAS NUMEROSAS
212,00 € - EMPLEADOS PÚBLICOS
212,00 € - DESEMPLEADOS

Objectius

En concloure el curs l'alumne serà capaç de distingir els diferents tipus contractuals públics, de tramitar els diferents procediments d'adjudicació, les modificacions contractuals i les incidències que puguen esdevindre durant l'execució del contracte. Adquirirà coneixements sobre els diferents òrgans de contractació que intervenen en la contractació, distingint els poders adjudicadors que tenen la consideració d'administració, els poders adjudicadors que no tenen tal caràcter, i aquells ens que tenen la consideració de sector públic però no són considerats poders adjudicadors, ja que segons la condició que ostente l'òrgan de contractació s'aplica un grau o un altre de la llei de contractes. Coneixerà els òrgans d'assistència, consulta i gestió en els quals es donaran suport als òrgans de contractació en adoptar les decisions corresponents. Tot això li permetrà realitzar amb èxit qualsevol prova teòrica o pràctica relativa a contractes públics, així com gestionar adequadament els expedients contractuals en funció del tipus de contracte i del procediment d'adjudicació, fent especial referència als nous procediments contractuals com el contracte obert simplificat en la seua dues modalitats que es preveu serà el procediment més utilitzat donades les seues característiques.

Acció formativa dirigida a

Funcionaris administracions públiques estatal, autonòmica o local i resta del personal del sector públic. Opositors al sector públic. Operadors privats que es relacionen amb el sector públic. Estudiants de *GAP, dret, ciències polítiques i de l'administració, fins i tot de qualsevol grau posat que en algun moment de la seua professió requeriran relacionar-se amb les administracions públiques i hauran de conéixer el règim jurídic de la contractació pública.


Professors

 • Daniel Albir Herrero Professional del sector
 • Marcos García Gallego Profesor/a Asociado/a
 • Juan María Martínez Otero Professional del sector
 • Mª Jesus Romero Aloy Profesor/a Titular de Universidad
 • Ángel Trinidad Tornel Profesor/a Asociado/a
 • Inmaculada Bertó Fuster Professional del sector
 • Victor Manuel Jiménez Valle Professional del sector
 • Jose Juan Morant Ripoll Professional del sector
 • Jose Santatecla Fayos Profesor/a Titular de Universidad

Metodologia didàctica

Las clases se imparten a través de la plataforma POLIFORMAT de la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual el alumno dispondrá, desde el primer día de curso, de todo el material necesario para el seguimiento y estudio del curso así como de todos los exámenes y prácticas a realizar para superar el curso.

Temes que s'hi desenvolupen

Tema 1. Règim jurídic de la contractació pública a Espanya: Les principals novetats de la *LCSP 9/2017. Referència a les Directives europees sobre contractació que transposa.
Tema 2. Objecte i àmbit material i subjectiu d'aplicació de la *LCSP 9/2017. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada, administratius i privats.
Tema 3. Racionalitat en la contractació del sector públic: Necessitat, termini de duració, acte organització. Els encàrrecs a mitjans personificats o contractes “*in *house”. Racionalització tècnica de la contractació pública: Acords marc, sistemes dinàmics d'adquisició, centrals de contractació.
Tema 4. Règim de validesa en la contractació del sector públic: Llibertat de pactes, perfeccionament i forma del contracte. Règim d'invalidesa en la contractació del sector públic: Nul·litat, anul·labilitat i revisió d'ofici. Règim d'impugnació en la contractació del sector públic: Especial referència al recurs especial en matèria de contractació.
Tema 5. Les parts en els contractes celebrats pel sector públic: L'òrgan de contractació i l'empresari. Capacitat i solvència de l'empresari. Les prohibicions per a contractar amb el sector públic.
Tema 6. L'objecte dels contractes del sector públic. Normes sobre el seu import: pressupost base de licitació, valor estimat i preu. La revisió de preus en els contractes del sector públic. Garanties exigibles en els contractes celebrats amb les Administracions Públiques i en altres contractes del sector públic.
Tema 7. Actuacions prèvies o preparatòries comunes als contractes de les administracions públiques: Consultes preliminars de mercat, expediente contractació i plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
Tema 8. Normes generals per a l'adjudicació dels contractes públics per les administracions públiques.
Tema 9. Procediments per a l'adjudicació dels contractes públics per les administracions públiques.
Tema 10. L'execució dels contractes públics per les administracions públiques: Efectes, prerrogatives, modificació, suspensió, extinció i cessió.
Tema 11. Contracte d'obres de les administracions públiques: Actuacions preparatòries, execució, modificació, compliment i resolució.
Tema 12. Contracte de concessió d'obres i contracte de concessió de serveis: Actuacions preparatòries, execució, modificació i compliment. Especial referència a la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
Tema 13. Contracte de subministrament de les administracions públiques: Execució i compliment. Contracte de serveis de les administracions públiques: Execució i compliment. Contractes d'altres ens del sector públic: Poders adjudicadors que no tenen la condició d'administracions públiques i entitats del sector públic que no tenen el caràcter de poders adjudicadors.

Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2020-2021

ECTS

10

Campus

València

0 h

Presencials

100 h

En línia

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@

Visita altres cursos relacionats amb...

contractació sector públic poder públic adjudicador