Logo UPV
Curso

VALENCIANO A2.2 POR VIDEOCONFERENCIA. GRUPO A

  • Desde: 23/02/21
  • hasta: 18/05/21
  • Campus de Valencia
  • Online

Preinscripción desde el 27/01/21

Promovido por:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de la actividad:
Cap Del Servei Promoció I Normalització Lingüística


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

20 horas

40 horas*
Horario

Tarde
Horari de les classes presencials per videoconferència: dimarts i dijous, de 16:00 a 18:00 h.

Període de les classes presencials per videoconferència: del 23/02/21 al 18/05/21.

Sessions:

- Febrer: 23, 25
- Març: 2, 4, 9, 11, 23, 25, 30
- Abril: 13, 15, 20, 22, 27, 29
- Maig: 4, 6, 11, 13, 18

(*) En esta actividad, se realizarán clases a distancia con emisión en directo

Lugar de impartición
Campus Virtual
A través del Teams i Poliformat.

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV  - - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV  1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

Interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni PLUS i de l'AAA de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV, i el personal assimilat a aquests dos col-lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Clara Salas Grancha Profesional del sector

Temas a desarrollar

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:

1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA

1.1) Elocució i fonologia:
a) Enllaços fònics (sonoritzacions i ensordiments) i emmudiments: consonants i grups consonàntics a final de paraula.

b) Dicció i ritme, entonació i llenguatge no verbal

1.2) Ortografia:

a) L'alfabet
b) Dígrafs, diftongs i hiats.
c) Vocalisme
d) Consonantisme.
f) Ús del guionet en els numerals.

1.3) Morfologia i sintaxi:

a) El substantiu i l'adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. Possessius, numerals interrogatius i indefinits
c) Pronoms forts i febles.
d) Morfologia verbal
- Les conjugacions dels verbs regulars.
- Verbs auxiliars.
e) Preposicions
f) Adverbis
g) Conjuncions
1.4) Lèxic i semàntica:

a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.

2) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITES

Coneixements i habilitats per familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del valencià i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen, i iniciar-se en l'escriptura a partir d'un domini mínim del codi escrit: escriure textos breus en varietat estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.

També ha de poder comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.


3) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORALS

Coneixements i habilitats per comprendre i produir textos orals, a fi que puga resoldre en valencià les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

4) SOCIOLINGÜÍSTICA:

a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques


Contacto

Página web: http://www.upv.es/apnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

6

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

60 h

Online

Visita otros cursos relacionados con...

valencià inicial català inicial