Logo UPV
Curso

VALENCIANO C1.1 (SUFICIENCIA) POR VIDEOCONFERENCIA - GRUPO B

  • Desde: 23/09/21
  • Hasta: 2/12/21
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Valenciano
  • Online

Preinscripción desde el 16/07/21

Promovido por:
Vicerrectorado de Organización de Estudios, Calidad, Acreditación y Lenguas

Responsable de la actividad:
Director Área De LenguasModalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

20 horas

40 horas*
Horario

Tarde
Horari de les sessions de classe a través de videoconferència: dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 hores.
Període de les classes presencials: del 29/09/20 al 03/12/20.

Sessions a través de videoconferència:

- Setembre: 23, 28, 30
- Octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26, 28
- Novembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
- Desembre: 2
(*) En esta actividad, se realizarán clases a distancia con emisión en directo

Lugar de impartición
Campus Virtual
Teams i Poliformat

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV  - - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV  1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

La matrícula en este curso incluye la participación en un estudio de mejora continua de la metodología de enseñanza-aprendizaje del Servicio de Promoción y Normalización Lingüística. Las personas matriculadas recibirán varias encuestas a lo largo del curso sobre esta temática

La matrícula en aquest curs inclou la participació en un estudi de millora contínua de la metodologia d’ensenyament-aprenentatge del Servei de Promoció i Normalització Lingüística. Les persones matriculades rebran diverses enquestes al llarg del curs sobre aquesta temàtica

Objetivos

- Assolir els continguts de normativa lingüística tractats.
- Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, de manera que no implique tensió per als interlocutors.
- Practicar la comprensió i l’expressió oral, per tal d’expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions.
- Practicar la comprensió i l’expressió escrita, per tal de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
- Afavorir l’increment de l’ús del valencià en l’activitat quotidiana de l’alumnat dins la UPV, tant en l’àmbit oral com en l’àmbit escrit.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni PLUS i de l'AAA de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Carme Mascarell Estruch Profesional del sector

Temas a desarrollar

a) Normativa lingüística i Sociolingüística:

Mòdul 1. L'ACCENTUACIÓ I LA DIÈRESI
Mòdul 2. L'ARTICLE
Mòdul 3. EL VERB I (flexió irregular i usos dels temps verbals)
Mòdul 4. FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU
Mòdul 5. LES PREPOSICIONS
Mòdul 6. LES GRAFIES G / J / TG / TJ. LES GRAFIES X/IX/TX/IG
Mòdul 7. ELS PRONOMS FEBLES
Mòdul 8. LOCUCIONS, FRASES FETES, REFRANYS
Mòdul 9. RELATIUS I INTERROGATIUS
Mòdul 10. SOCIOLINGÜÍSTICA: Història de la llengua fins al s. XV: formació i expansió


b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2021-2022

ECTS

6

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

60 h

Online

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@