Course

CURS A2.1 (BASICO) DE VALENCIANO

Basic data

Start and end dates

Since 9/26/19 to 12/3/19

Registration Date

Closed registration since 9/18/19 10:00 AM


Duration

40 classroom hours, 20 online hours

Venue

UPV
VALÈNCIA

Objectives

Interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

When

AFTERNOON

Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 h. Període de les classes presencials: del 26/09/19 al 03/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: - setembre: 26 - octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 - novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - desembre: 3

Fee

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en generalContents

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:
1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA
1.1) Elocució i fonologia:
a) Enllaços fònics (sonoritzacions i ensordiments) i emmudiments: consonants i grups consonàntics a final de paraula.
b) Dicció i ritme, entonació i llenguatge no verbal
1.2) Ortografia:
a) L'alfabet
b) Dígrafs, diftongs i hiats.
c) Vocalisme
d) Consonantisme.
f) Ús del guionet en els numerals.
1.3) Morfologia i sintaxi:
a) El substantiu i l'adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. Possessius, numerals interrogatius i indefinits
c) Pronoms forts i febles.
d) Morfologia verbal
- Les conjugacions dels verbs regulars.
- Verbs auxiliars.
e) Preposicions
f) Adverbis
g) Conjuncions
1.4) Lèxic i semàntica:
a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.
2) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITES
Coneixements i habilitats per familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del valencià i saber-los relacionar amb el so al
qual corresponen, i iniciar-se en l'escriptura a partir d'un domini mínim del codi escrit: escriure textos breus en varietat
estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.
També ha de poder comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la
informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
3) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORALS
Coneixements i habilitats per comprendre i produir textos orals, a fi que puga resoldre en valencià les necessitats
fonamentals de la vida quotidiana.
4) SOCIOLINGÜÍSTICA:
a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques

More information

Objetives:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV, i el personal assimilat a aquests dos collectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Didactic Methodology:

Access knowleges:

Require Knowledge:

Other information

Responsible of activity

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Speakers

espacioCarme Trescoli Trescoli
espacioMaria Viu Rodriguez

Contact

Web address

www.upv.es/spnl

Promoted by

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Conditions

General conditions

Please read General Conditions of the activity.

imagen separador
Registration Online inactive Closed Online Registration

Compartir:

Visit other events related to ...

Imagen espacio Imagen espacio
Registration Online inactive Closed Online Registration

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
News: