Curso

CURS B2.2 (INTERMEDI) DE VALENCIÀ

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 20/02/17 al 22/05/17

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 31/01/17 0:00


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

Aula Vicent Andrés Estellés. Edifici 3Q. 1a planta
VALÈNCIA

Objetivos

Comprendre les idees principals de textos complexos, i expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius.

Horario

MAÑANA

Horari de les classes presencials: dilluns i dimecres, de 08.15 a 10.15 h. Període de les classes presencials: del 20/02/17 al 22/05/17, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: Febrer: 20, 22, 27 Març: 1, 6, 8, 13, 15, 22, 27, 29 Abril: 3, 5, 26 Maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22

Precio

20 €
20,00 € - Alumni UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
No permitido - Público en generalTemas a desarrollar

1) ELOCUCIÓ I FONOLOGIA:
a) Regles de pronúncia i elocució de l’àmbit formal: emmudiments, neutralitzacions, sonoritzacions i fenòmens de la fonètica sintàctica.

2) NORMATIVA ORTOGRÀFICA:
a) Consonantisme.

3) MORFOLOGIA I SINTAXI:
a) Els quantitatius
b) Els indefinits
c) Els pronoms febles: tònics i febles
d) Les preposicions
e) Els adverbis
n) Els verbs

4) LÈXIC I SEMÀNTICA:
-Frases fetes i refranys més usuals del vocabulari bàsic. Estudi de l’expressivitat que aquesta fraseologia atorga a la llengua

5) EXPRESSIÓ ESCRITA
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d’escriure textos d’una extensió mitjana sobre temes actuals i d’elaborar esquemes i guions per a intervenir en una exposició oral dels àmbits familiar i laboral. Tots aquests textos s’han d’escriure amb l'adequació, la coherència i la cohesió exigides per la situació comunicativa i amb la correcció que correspon a aquest grau d'aprenentatge.

6) EXPRESSIÓ ORAL
Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç produir converses (participar en entrevistes, fer intervencions orals a partir d’un guió escrit) que corresponen a una formalitat mitjana dels àmbits social, laboral i acadèmic, amb l'adequació, la coherència i la cohesió exigides per la situació comunicativa i amb la correcció que correspon a aquest grau d'aprenentatge.

Quant a la lectura de textos en veu alta, s’hauran de produir amb la pronunciació, l’entonació, el ritme i la velocitat adequats.

7) SOCIOLINGÜÍSTICA:
Els usos de la llengua

Más información

Acción formativa dirigida a:

Comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI, alumnes i membres d'Alumni)

Conocimientos previos necesarios:

Per accedir al curs de B2.2 (Intermedi) cal tenir el certificat de competències del nivell anterior (B1 Elemental), expedit per la UPV, per altres universitats, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o per les escoles oficials d'idiomes, o tenir el certificat d'aprofitament d'un curs de nivell B2.1.

Cal adjuntar obligatòriament una còpia d'aquest certificat en el procés de matrícula.

Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no és vàlida.

Amb el certificat d'aprofitament del curs B2.2 es pot accedir als cursos de nivell C1.1.

Otra información

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica spnl.cursos@upv.es

Responsable de actividad

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Profesorado

espacioDébora Escrivà Fuster

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

Eugeni Albert Alberola Bisbal

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià B2,  valencià intermedi,  català B2,  català intermedi

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias: