Curs

CURS C1.2 (SUFICIÈNCIA) DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 24/02/14 fins al 19/05/14

Data de matrícula

Activitat no disponible des del 18/02/14


Durada

40 hores lectives, 20 hores en activitats no lectives
2,4 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Aula A-30 CRAI
GANDIA

Objectius

Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i puga produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Horari

VESPRADA

Horari de les classes presencials: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h. Període de les classes presencials: del 24/02/14 al 19/05/14, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar.

Preu

20 €
Matrícula:
Alumnes UPV i membres d'Alumni de la UPV: 20 €
Exempts el PAS i el PDI de la UPV.Temes a desenvolupar

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Les grafies s / ss / c / ç / z / tz, les regles generals d'ús.
Mòdul 2. Els indefinits, quantificadors indefinits, pronoms indefinits i falsos indefinits.
Mòdul 3. Els possessius: possesius tònics i àtons, l'abús del possessiu. Els quantitatius: formes, funcions, particularitats, quantitatius comparatius i locucions comparatives.
Mòdul 4.El guionet: mots que s'escriuen amb guionet, mots que s'escriuen sense guionet i compostos que s'escriuen separats.
Mòdul 5. Els verbs: modes i temps verbals, perífrasis verbals, verbs pronominals i no pronominals, verbs transitius i intransitius, verbs ser i estar.
Mòdul 6. Els adverbis: classificació formal, classificació funcional, adverbis textuals i locucions adverbials.
Mòdul 7. El nom i l'adjectiu: el gènere i el nombre. Divergències en quant al castellà.
Mòdul 8. Doblets lèxics: sinonímia i falsos amics/doblets lingüístics.
Mòdul 9. Les conjuncions: conjuncions de coordinació i conjuncions de subordinació.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d’expressar-se amb textos clars i amb l’adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l’estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l’ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV del campus de Gandia.

Metodologia didàctica:

Modalitat del curs:
- classe presencial (40 hores): dilluns i dimecres, de 16 a 18 h.
- autoformació:
+ PoliformaT (10 hores)
+ Autoaprenentatge al CAL o PoliformaT (10 hores)

Coneixements d'accés:

Per accedir al curs de C1.2 (Suficiència) cal tenir el certificat competències del nivell B2 (Intermedi), expedit per la UPV, per altres universitats o per les escoles oficials d'idiomes.

Coneixements previs necessaris:

Aquelles persones el certificat de les quals ha sigut expedit per entitats diferents de la UPV o la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, han d'adjuntar obligatòriament una còpia d'aquest certificat en el procés de matrícula.

Altra informació

Amb el certificat d'aprofitament del curs C1.2 més el certificat de competències del nivell C1 es poden obtenir 3 crèdits de lliure elecció.

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Professorat

espacioMª José Boronat Cots

Contacte

Adreça web

www.upv.es/apnl

Correu electrònic

apnl.cursos@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies:

Curso “Estrategia, innovación y rendición de cuentas en la Administración Pública” homologado po....

El curso cuenta con la homologación oficial del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) lo que garantiza que la formación cumple ...