Curso

CURS C2.2 (SUPERIOR) DE VALENCIÀ. GRUP B.

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 20/02/17 al 22/05/17

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 31/01/17 0:00


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

Per determinar. Es comunicarà amb l'antelació suficient.
VALÈNCIA

Objetivos

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Horario

TARDE

Horari de les classes presencials: dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.30 h. Període de les classes presencials: del 20/02/17 al 22/05/2017, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: Febrer: 20, 22, 27 Març: 1, 6, 8, 13, 15, 22, 27, 29 Abril: 3, 5, 26 Maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22

Precio

20 €
20,00 € - Alumni UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
No permitido - Público en generalTemas a desarrollar

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Els relatius: pleonasme, relatiu possessiu, calcs lingüístics, relatiu neutre, 'el qual' 'els quals' 'la qual' 'les quals', oracions de relatiu substantives i oracions de relatiu adjectives.
Mòdul 2. Ortografia i pronúncia de l / l·l / ll / tl / tll, domini avançat d'ús, ortografia i pronúncia estàndard.
Mòdul 3. Els indefinits: quantificadors nominals indefinits i pronoms indefinits.
Mòdul 4. Sinonímia, antonímia, hiponímia: relacions semàntiques entre mots, creació de lèxic per procediments semàntics, precisió lèxica i variació lingüística Préstecs i barbarismes, interferències lèxiques.
Mòdul 5. Les preposicions: classificació, preposicions incolores, ús de per i per a, ús de sota i davall, les preposicions vers, envers, devers, ultra, via i la locució prepositiva a despit de, contactes entre preposicions i coordinació d'elements.
Mòdul 6. Les formes no personals: usos incorrectes de l'infinitiu i del gerundi, la concordança del participi.
Mòdul 7. Formacions de noms a partir de verbs: habilitació del participi de passat, verbs amb preposició soldada, el sufix '-atge' i el sufix '-ció(n)'.
Mòdul 8 PDI: L'article científic: redacció. (Mòdul específic pel al col·lectiu PDI).
Mòdul 9. PAS: El disseny dels documents administratius. Criteris de disseny bilingüe. (Mòdul específic pel al col·lectiu PAS).
Mòdul 10. EST: L'article d'opinió: redacció.(Mòdul específic pel al col·lectiu estudiants).
Mòdul 11. Les varietats geogràfiques de la llengua: dialectes geogràfics, caracterització fònica i lèxic.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d’opinió, etc.), i capacitat capaç de dotar els textos d’una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

c) Expressió oral:
- Aprofundiment en la fluïdesa i la correcció.
- Exposicions orals sobre la docència en valencià (PDI), sobre l’atenció al públic en el lloc de treball (PAS), i sobre la finalització dels estudis universitaris (estudiants).

Más información

Acción formativa dirigida a:

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV.

Conocimientos previos necesarios:

Per accedir al curs de C2.2 (Superior) cal tenir el certificat de competència del nivell C1 (Suficiència), expedit per la UPV, per altres universitats, per la JQCV o per les escoles oficials d'idiomes, o tenir el certificat d'aprofitament del curs C2.1.

Cal adjuntar obligatòriament una còpia d'aquest certificat en el procés de matrícula.

Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no és vàlida.

Otra información

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica spnl.cursos@upv.es.

Responsable de actividad

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Profesorado

espacioRicard Espí Lacal

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

Eugeni Albert Alberola Bisbal

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià C2,  valencià superior,  català C2,  català superior

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias: