Curso

CURSO A2.1 (BÁSICO) DE VALENCIANO

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 26/09/17 al 5/12/17

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 20/09/17 10:00


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

Aula per determinar
VALÈNCIA

Objetivos

Interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

Horario

TARDE

Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 h. Període de les classes presencials: Període de les classes presencials: del 26/09/2017 al 05/12/17 Sessions: - setembre: 26, 28 - octubre: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 31 - novembre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - desembre: 5

Precio

20 €
20,00 € - Alumni UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
No permitido - Público en generalTemas a desarrollar

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:

1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA

1.1) Elocució i fonologia:
a) Enllaços fònics (sonoritzacions i ensordiments) i emmudiments: consonants i grups consonàntics a final de paraula.

b) Dicció i ritme, entonació i llenguatge no verbal

1.2) Ortografia:

a) L’alfabet
b) Dígrafs, diftongs i hiats.
c) Vocalisme
d) Consonantisme.
f) Ús del guionet en els numerals.

1.3) Morfologia i sintaxi:

a) El substantiu i l’adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. Possessius, numerals interrogatius i indefinits
c) Pronoms forts i febles.
d) Morfologia verbal
• Les conjugacions dels verbs regulars.
• Verbs auxiliars.
e) Preposicions
f) Adverbis
g) Conjuncions
1.4) Lèxic i semàntica:

a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.

2) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITES

Coneixements i habilitats per familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del valencià i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen, i iniciar-se en l’escriptura a partir d’un domini mínim del codi escrit: escriure textos breus en varietat estàndard sobre l’entorn quotidià i l’entorn d’aprenentatge.

També ha de poder comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l’entorn quotidià.


3) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORALS

Coneixements i habilitats per comprendre i produir textos orals, a fi que puga resoldre en valencià les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

4) SOCIOLINGÜÍSTICA:

a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques

Más información

Acción formativa dirigida a:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV, i el personal assimilat a aquests dos col•lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Metodología didáctica:

Conocimientos de acceso:

Conocimientos previos necesarios:

Cal ser membre de la comunitat universitària UPV.

Otra información

S’expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s’hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s’hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.
Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica spnl.cursos@upv.es”

Responsable de actividad

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Profesorado

espacioGemma Avellan Bisbal
espacioRosa Anna Guijarro Contreras

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

spnl.cursos@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià inicial,  català inicial

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Elige la UPV
Cursos de matrícula flexible
Noticias: