Curso

CURSO A2.1 (BÁSICO) DE VALENCIANO

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 24/09/18 al 5/12/18

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 14/09/18 14:00


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

per determinar
VALÈNCIA

Objetivos

Interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

Horario

TARDE

Horari de les classes presencials: Dilluns i dimecres, de 15.00 a 17.00 h. Període de les classes presencials: del 24/09/18 al 05/12/18. Sessions: * - setembre: 24, 26 - octubre: 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29, 31 - novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - desembre: 3, 5

Precio

20 €
20,00 € - Alumni UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
No permitido - Público en general

MATRÍCULA: Del 23 de julio de 2018 (9:00) al 14 de septiembre de 2018 (14:00)Temas a desarrollar

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:

1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA

1.1) Elocució i fonologia:
a) Enllaços fònics (sonoritzacions i ensordiments) i emmudiments: consonants i grups consonàntics a final de paraula.

b) Dicció i ritme, entonació i llenguatge no verbal

1.2) Ortografia:

a) L'alfabet
b) Dígrafs, diftongs i hiats.
c) Vocalisme
d) Consonantisme.
f) Ús del guionet en els numerals.

1.3) Morfologia i sintaxi:

a) El substantiu i l'adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. Possessius, numerals interrogatius i indefinits
c) Pronoms forts i febles.
d) Morfologia verbal
- Les conjugacions dels verbs regulars.
- Verbs auxiliars.
e) Preposicions
f) Adverbis
g) Conjuncions
1.4) Lèxic i semàntica:

a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.

2) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITES

Coneixements i habilitats per familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del valencià i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen, i iniciar-se en l'escriptura a partir d'un domini mínim del codi escrit: escriure textos breus en varietat estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.

També ha de poder comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.


3) COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORALS

Coneixements i habilitats per comprendre i produir textos orals, a fi que puga resoldre en valencià les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

4) SOCIOLINGÜÍSTICA:

a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques

Más información

Acción formativa dirigida a:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV, i el personal assimilat a aquests dos col-lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Conocimientos previos necesarios:

Cal ser membre de la comunitat universitària UPV.

Otra información

S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s'hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s'hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.
Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica apnl.cursos@upv.es"

Responsable de actividad

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Profesorado

espacioInmaculada Coret i Gimeno

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

cav-vera@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià inicial,  català inicial

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias:

Curso “Estrategia, innovación y rendición de cuentas en la Administración Pública” homologado po....

El curso cuenta con la homologación oficial del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) lo que garantiza que la formación cumple ...