Course

CURSO B1.1 (ELEMENTAL) DE VALENCIANO

Basic data

Start and end dates

Since 9/26/19 to 12/3/19

Registration Date

Registration since 7/23/19 9:00 AM


Duration

40 classroom hours, 20 online hours
6 Credits ECTS

Venue

UPV
VALÈNCIA

Objectives

Que l'aprenent / usuari puga fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

When

MORNING

Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 8.15 a 10.15 h. Període de les classes presencials: del 25/09/18 al 13/12/18, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: - setembre: 26 - octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 - novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - desembre: 3

Fee

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
No permitido - Público en generalContents

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:

1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA

1.1) Elocució i fonologia:

a) Elisions vocàliques, enllaços fònics i fonètica sintàctica
b) Entonació i llenguatge no verbal

1.2) Ortografia:

a) Dígrafs i separació de síl·labes.
b) Vocalisme.
c) L'accentuació i la dièresi.
d) L'apostrofació.
e) L'ús del guionet.
f) Consonantisme.

1.3) Morfologia i sintaxi:

a) El substantiu i l'adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. possessius numerals i indefinits
e) Morfologia verbal
- Les conjugacions dels verbs regulars.
- Principals verbs irregulars.
- Verbs auxiliars.
- Ús de les construccions perifràstiques.

1.4) Lèxic i semàntica:

a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.

2) EXPRESSIÓ ESCRITA

Escriure textos curts de l'entorn quotidià (cartes, reclamacions, descripcions de persones...) en llengua estàndard, amb un grau de correcció lingüística suficient per a fer el missatge comprensible.

3) EXPRESSIÓ ORAL

Mantenir converses formals sobre qualsevol tema d'interès general o d'interès específic, i produir textos en llengua estàndard sobre temes d'interès general.

Llegir en veu alta textos literaris en prosa o dialogats amb l'entonació i la correcció suficients que permeten a l'oient percebre el valor expressiu que demana cada text.

4) SOCIOLINGÜÍSTICA:

a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques

More information

Objetives:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col-lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Require Knowledge:

Per accedir al curs de B1.1 (Elemental) cal tenir el certificat de competències del nivell A2 Bàsic (expedit per la UPV, per altres universitats, per les escoles oficials d'idiomes o per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) o bé disposar del certificat de competències del curs A2.2.

Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no és vàlida. Cal penjar el certificat.

Other information

S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s'hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s'hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica spnl.cursos@upv.es.

Responsible of activity

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Speakers

espacioElisa Giner i Salvà

Contact

Web address

www.upv.es/spnl

Promoted by

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Conditions

General conditions

Please read General Conditions of the activity.

imagen separador
Registration Online

Compartir:

Visit other events related to ...

 valencià elemental,  valencià B1,  català elemental,  català B1

Imagen espacio Imagen espacio
Registration Online

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
News: