Curso

CURSO B2.1 (INTERMEDIO) DE VALENCIANO (GRUPO A)

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 25/09/17 al 11/12/17

Fecha de matrícula

Preinscripción desde el 21/07/17
Matrícula desde el 27/07/17 16:11


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

Aula Vicent Andrés Estellés, edifici 3Q, primera planta
VALÈNCIA

Objetivos

Comprendre les idees principals de textos complexos, i expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius.

Horario

MAÑANA

Dl i dc, 8.15 - 10.15 h Període de les classes presencials: del 25/09/17 al 11/12/17, i el dia de la prova d’acreditació, per determinar” Sessions: - setembre: 25, 27 - octubre: 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - novembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 - desembre: 4, 11

Precio

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
No permitido - Público en generalTemas a desarrollar

1) ELOCUCIÓ I FONOLOGIA:
a) Regles de pronúncia i elocució de l’àmbit formal: emmudiments, neutralitzacions, sonoritzacions i fenòmens de la fonètica sintàctica.
2) NORMATIVA ORTOGRÀFICA:
a) Dígrafs i separació de síl·labes.
b) Vocalisme.
c) L'accentuació i la dièresi.
d) L'apostrofació.
e) L'ús del guionet.
f) Consonantisme.
g) Abreviatures d’ús més freqüent
h) Majúscules i minúscules en les avisos, anuncis, cartes...
g) Puntuació: usos bàsics

3) MORFOLOGIA I SINTAXI:

a) L’oració: conceptes generals, components i funcions sintàctiques
b) El substantiu i l’adjectiu
c) Els articles definits
d) Els possessius
e) Els díctics
f) Els numerals
j) Els relatius, els interrogatius i els exclamatius
n) Els verbs

4) LÈXIC I SEMÀNTICA:
-Barbarismes més usuals del vocabulari bàsic
-Tipus de diccionaris i organització d’aquests
-Estudi de la derivació i de la composició en mots del vocabulari bàsic. Ús del guionet en els compostos del vocabulari bàsic

5) EXPRESSIÓ ESCRITA
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d’escriure textos breus (notes, avisos, invitacions, anuncis, felicitacions), correspondència poc complexa (cartes, sol·licituds, currículums). Tots aquests textos s’han d’escriure amb l'adequació, la coherència i la cohesió exigides per la situació comunicativa i amb la correcció que correspon a aquest grau d'aprenentatge.

6) EXPRESSIÓ ORAL
Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç produir textos breus corresponen a una formalitat mitjana dels àmbits social, laboral i acadèmic amb l'adequació, la coherència i la cohesió exigides per la situació comunicativa i amb la correcció que correspon a aquest grau d'aprenentatge.
Quant a la lectura de textos breus en veu alta (anuncis, avisos, cartes), s’hauran de produir amb la pronunciació, l’entonació, el ritme i la velocitat adequats.

7) SOCIOLINGÜÍSTICA:
-Varietats de la llengua
-Varietats geogràfiques

Más información

Acción formativa dirigida a:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Metodología didáctica:

Predominantment, aquest curs s’impartirà amb el mètode pedagògic de la classe inversa que canvia els rols del professorat i l'alumnat dins i fora de l'aula: la classe magistral es porta a casa, on l'estudiant aprèn els coneixements a través de vídeos i material multimèdia, i el temps de classe s'utilitza per a fer pràctiques, treball en equip i altres dinàmiques més col·laboratives.
Modalitat del curs: - classes presencials (40 hores): dilluns i dimecres, de 8.15 a 10.15 h. - autoaprenentatge a través del PoliformaT (20 hores)

Conocimientos de acceso:

Conocimientos previos necesarios:

Per accedir al curs de B2.1 (Intermedi) cal tenir el certificat de competències del nivell anterior (B1 Elemental;
expedit per la UPV, per altres universitats, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o
per les escoles oficials d'idiomes) o bé disposar del certificat d'aprofitament del curs B1.2.

Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no és vàlida. Cal penjar el certificat.

Otra información

- S’expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s’hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s’hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica spnl.cursos@upv.es

Responsable de actividad

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Profesorado

espacioDébora Escrivà Fuster

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

spnl.cursos@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià intermedi,  valencià B2,  català intermedi,  català B2

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Elige la UPV
Cursos de matrícula flexible
Noticias: