Curs

EL RÈGIM PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: LA SEUA ADMINISTRACIÓ. ESPECIAL REFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 04/11/19 fins al 13/01/20

Data de matrícula

Preinscripció des del 07/10/19
Matrícula des del 23/10/19 09:26


Durada

50 hores a distància
5 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

on line
VALÈNCIA

Objectius

El patrimoni de les administracions públiques és un instrument bàsic per a l'adequada gestió economicofinancera de les mateixes. La gestió, explotació o ús del dit patrimoni tant per la pròpia administració com pels operadors privats pot generar interessants estalvis, així com ingressos -en estos moments tan necessaris en l'administració-. Este curs pretén oferir una visió global del règim jurídic aplicable al patrimoni de les administracions públiques per a, a través de la mateix, aconseguir una gestió més eficient dels béns i drets de què és titular la pròpia administració d'acord amb les seues necessitats.
L'objecte consistix en el fet que l'alumne puga establir la prelació del règim jurídic aplicable al patrimoni de les administracions públiques, amb especial referència a les entitats locals valencianes, després de la rellevant Sentència del Tribunal Constitucional nombre 162/2009, de 29 juliol. És un requisit, a més de general, transcendental. Tinga's en compte que en funció del règim jurídic aplicable el resultat de la gestió varia de forma considerable.
Així per exemple, si es pretendre alienar un immoble no afecte un ús ni servici públic, haurà de seguir-se el procediment administratiu concret i ajustat a dret, en cas contrari, podria anul·lar-se per l'òrgan jurisdiccional competent la dita venda amb greus conseqüències juridicoeconòmiques per a l'administració.
Aprendre a desenrotllar els diferents procediments administratius per a l'adequada gestió economicoadministrativa és un requisit crucial per a l'èxit de l'operació. Per tant, la meta final és identificar, d'acord amb el règim jurídic aplicable, quin o quins procediments administratius han d'emprar-se amb la finalitat d'atorgar la necessària garantia jurídica a la utilització o gestió dels béns de les administracions públiques i en especial de les entitats locals valencianes.
Una vegada analitzat el règim jurídic aplicable al patrimoni de les administracions públiques, l'alumne estarà preparat per a abordar les següents matèries. En primer lloc es definiran els diferents béns que poden ser titulars les administracions públiques amb caràcter general, i amb caràcter particular, les entitats locals, per a posteriorment classificar-los. La classificació dels béns dels patrimonis públics és determinant, perquè cal tindre en compte que en funció del tipus o classe del bé, el règim jurídic aplicable divergix notòriament, la qual cosa fa imprescindible una correcta i adequada identificació del bé o dret per a poder gestionar-ho adequadament, tant des de l'aspecte jurídic com econòmic.
Una vegada classificats els béns, el següent repte ho constituïx la concreció de l'ús o explotació que a eixe bé se li pot donar, açò és la gestió eficient dels béns de les administracions públiques en funció de la seua classificació En eixa explotació o ús del patrimoni públic poden intervindre els operadors privats. Això obliga que es definisca el títol habilitant pel que el sector privat o públic puga accedir a eixe ús o explotació. Com a objectiu específic per a concloure el curs assenyalar que es determinarà els instruments juridicotècnics dels que disposen les administracions públiques per a fer efectiva l'adequada i imprescindible protecció dels seus béns: Inventari, registre i potestats administratives per a la defensa dels seus béns i drets.

Horari

INTERNET

Preu

235 €
235,00 € - Público en general
212,00 € - Empleados públicos
212,00 € - Desempleados
188,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
188,00 € - Alumno UPV
188,00 € - Personal UPVTemes a desenvolupar

Tema 1. Règim jurídic del patrimoni de les administracions públiques.
Tema 2. El patrimoni de les Administracions públiques: Concepte i classificació dels béns.
Tema 3. Adquisició de béns i drets del patrimoni de les administracions públiques I: Règim jurídic i forma d'adquisició onerosa amb i sense expropiació. Forma d'adquisició gratuïta per mitjà de la successió legítima o abintestat. L'arrendament com a forma d'adquisició d'ús dels béns.
Tema 4. Adquisició de béns i drets del patrimoni de les administracions públiques II. La resta de formes d'adquisicions: gratuïtes per mitjà de testament, llegat o donació, prescripció adquisitiva, ocupació, i a través de procediments judicials i administratius.
Tema 5. Protecció i defensa del patrimoni de les administracions públiques I: L'inventari i breu referència al règim registral.
Tema 6. Protecció i defensa del patrimoni de les administracions públiques II: Facultats i prerrogatives per a la defensa, conservació i tutela dels patrimonis de les administracions públiques.
Tema 7. Alteració de la qualificació jurídica dels béns i drets del patrimoni de les administracions públiques: Afectació i desafectació, mutacions demanials, adscripció i desadscripció.
Tema 8. Gestió demanial: Utilització dels béns i drets demanials. El títol habilitant. L'autorització i la concessió demanial.
Tema 9. Gestió patrimonial I. Aprofitament i explotació dels béns patrimonials de les administracions públiques: adquisició, arrendament, conservació, cessió i permuta.
Tema 10. Gestió patrimonial II: Aprofitament i explotació dels béns patrimonials de les administracions públiques: Alienació i gravamen.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Empleats públics (funcionaris i personal laboral) que desitgen adquirir, incrementar o actualitzar els seus coneixements sobre el règim local d'acord amb el temari proposat. Alumnes de GAP de la UPV, de la llicenciatura de dret o altres, opositors, i la resta de personal interessat a adquirir coneixements sobre la matèria objecte del curs.

Metodologia didàctica:

Les classes s'impartixen a través dePOLIFORMAT de la Universitat Politècnica de València, en la qual l'alumne disposarà, des del primer dia de curs, de tot el material necessari per al seguiment i estudi del curs així com de tots els exàmens i pràctiques a realitzar per a superar el curs

Coneixements previs necessaris:

Cap

Altra informació

Curs homologat per l'IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública)

Responsable d'activitat

Mª Jesus Romero Aloy

Director académico

Ana María Aparicio Gaitano

Professorat

espacioMarcos García Gallego
espacioJuan María Martínez Otero
espacioJose Juan Morant Ripoll
espacioMª Jesus Romero Aloy
espacioJose Santatecla Fayos
espacioÁngel Trinidad Tornel

Contacte

Correu electrònic

Mª Jesus Romero Aloy

Promogut per

DPTO. DE URBANISMO


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Visita altres cursos relacionats amb ...

 Patrimoni,  administració local,  gestió patrimonial,  concessions

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL