Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS

online

Has accedit a una edició antiga d'este títol.


Consulta la última edició ací

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 21/09/15 fins al 17/06/16

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 07/06/16 11:55


Durada

3 hores presencials, 237 hores a distància
24 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Docencia on-line
VALÈNCIA

Objectius

Objectius segons l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament en diferents llengües i de diferents llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació del centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació l'anglès, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar l'interès i la motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent, i l'establiment de xarxes de col-laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en anglès.

Horari

INTERNET

Preu

350 €
350€ Público en general
200€ Personal UPV
200€ Alumni UPV
200€ Alumno UPV con menos de 30 créditos ECTS incluido PCF, para terminar o con un 1º ciclo terminado.Responsable d'activitat

Eva María Mestre Mestre

Professorat

espacioMiguel Ángel Candel Mora
espacioMaría Luisa Carrió Pastor
espacioMaría Milagros Del Saz Rubio
espacioRuzan Galstyan Sargsyan
espacioAna Maria Gimeno Sanz
espacioPenny Macdonald Lightbound
espacioEva María Mestre Mestre
espacioVeronica Pastor Olivares
espacioRafael Seiz Ortiz
espacioFrances Watts Hooge

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Persones diplomades i llicenciades interessades a obtenir la Capacitació en Anglès, requisit imprescindible per a exercir la docència en anglès en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana (Ordre 17/2013).

Metodologia didàctica:

A distància, en línia; a excepció de l'avaluació final, que serà presencial. La matrícula en el curs inclou la possibilitat de participar en dues convocatòries d'avaluació final. La direcció del curs establirà les dates de realització de les dues convocatòries.

Coneixements d'accés:

L'alumne haurà d'adjuntar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de preinscripció en línia:
- DNI
- Certificat d'obtenció del B2 d'anglès o un altre certificat equivalent o superior (veure taula d'equivalències en: Dades bàsiques/tríptics i documents).
- Títol Universitari
Per a accedir als estudis, els/les alumnes han d'estar en possessió del certificat de nivell B2 d'anglès del Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València o un certificat de nivell equivalent o superior, segons l'article 7 de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
A més, han d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol; d'un títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o d'un títol acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
Excepcionalment, s'admetran -amb la consideració de matrícula provisional- estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el treball final de grau), que no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.
Documentació necessària:

Es pot sol·licitar el lliurament dels documents originals per a procedir a la comprovació d'aquests. En cas que siga necessari, s'avisarà per correu electrònic i es donaran les indicacions oportunes.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Altra informació

Els alumnes que es matriculen de la capacitació en valencià i en anglés, podran convalidar les assignatures 1, 2, 3, 4 i 11. La convalidació serà automàtica: no caldrà sol-licitar-la, només cal aprovar aquestes assignatures en qualsevol dels dos títols.
Les persones que obtinguen el títol d'Expert Universitari amb Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès obtindran també el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès, expedit per la UPV, segons el que estableix la Normativa de la Universitat Politècnica de València per la qual es regula el procediment per a l'obtenció i expedició dels certificats de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Anglès en els ensenyaments no universitaris, aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 16 de gener del 2014.

Temes a desenvolupar

1. El Marc comú europeu de referència per a les llengües: incorporació de la dimensió europea en l'educació i els programes europeus en l'àmbit educatiu.
2. El marc legal de l'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana: els programes d'educació plurilingüe.
3. Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge de segones llengües.
4. Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICL).
5. Aspectes foneticofonològics i ortogràfics de la llengua.
6. Aspectes morfosintàctics i lèxics de la llengua.
7. Aspectes pragmaticodiscursius de la llengua.
8. Llengües d'especialitat.
9. Estratègies per a la comprensió i producció de textos escrits per a l'activitat docent.
10. Estratègies per a la comprensió i producció de textos orals per a l'activitat docent.
11. Les TIC en el disseny d'activitats per a l'AICL: recursos i fonts.
12. Creació d'unitats didàctiques per a l'aula d'AICL. Disseny de sistemes d'avaluació.

Contacte

Correu electrònic

capacitacioangles@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaria

Contacto: Directora: Eva M. Mestre-Mestre
Coordinadores: Rafael Seiz Ortiz, David Picó Vila

Altra informació de contacte

E-Mail: capacitacioangles@upv.es
Web:


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

Condicions específiques

El període de preinscripció finalitzarà el 31 de juliol. No obstant l'organització es reserva l'opció de finalitzar el període de preinscripció en el moment que el nombre d'inscrits siga superior al de vacants disponibles.

Les persones que hagen superat algunes assignatures en edicions anteriors, solament s'han de matricular dels mòduls o assignatures que no van aprovar i de la prova final.


Aquelles persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors del títol perquè han resultats no aptes en la prova final però que tinguen totes les assignatures aprovades, podran optar a matricular-se amb un cost de 37€. Aquesta matrícula donarà dret exclusivament a presentar-se a la prova final.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: