Jornadas Activa tu Futuro. Haz un máster en la UPV
Título propio

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (CAPACITACIÓ)

online

Has accedido a una edición antigua de este título.


Consulta la última edición aquí

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 5/09/16 al 16/06/17

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 19/07/16 9:00


Duración

3 horas presenciales, 237 horas a distancia
24 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

Docència en línia
VALÈNCIA

Objetivos

Objectius segons l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril:
a) Conèixer el marc legal que regula l’ensenyament de diverses llengües i en diverses llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació el valencià, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l'establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.

Horario

INTERNET

Precio

350 €
350€ Públic en general / Público en general
200€ Personal UPV
200€ Alumni UPV
200€ Alumne UPV al qual li falten menys de 30 ECTS, inclòs el PFC, per a acabar els estudis o amb un primer cicle acabat. / Alumno UPV que le falten menos de 30 créditos incluido PFC para terminar sus estudios o con un 1º ciclo universitario terminadoResponsable de actividad

Francesca Romero Forteza

Profesorado

espacioJosep Alandete Mayor
espacioJosepa Costa Murcia
espacioDébora Escrivà Fuster
espacioElisa Giner i Salvà
espacioJoaquim López Rio
espacioJosep Angel Mas Castells
espacioAlexandre Navarro i Tomàs
espacioMiquel a. Oltra Albiach
espacioMerce Palmer Sánchez
espacioFrancesca Romero Forteza
espacioMaría Carmen Sanz Alex

Más información

Acción formativa dirigida a:

Titulats universitaris interessats en l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, necessari per a exercir la docència en l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.

Metodología didáctica:

La formació és en línia, a través d'Internet, a excepció de la prova final, que consisteix en l'exposició oral d'una unitat didàctica. La direcció del curs establirà la data de realització de la prova.

Només poden fer la prova final els alumnes que han superat totes les assignatures.

La prova final és presencial, es farà en valencià i no es pot fer per videoconferència.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ:
Cada alumne/a ha de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com es fa en l'assignatura 12, però tenint en compte també els continguts de tot el curs.

L'alumne/a pujarà dos documents a l'apartat TASQUES de l’espai PROVA FINAL de PoliformaT:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica.
Aquests seran els documents vàlids per a la prova i no podran ser substituïts en cap cas.

S'ha de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant del tribunal. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts. Es disposarà de 10 minuts més per al torn de preguntes del tribunal.

La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:
• Unitat didàctica: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació (segons la metodologia proposada en l'assignatura 12). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat correctament. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.
• En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes (en cas de produir-se) dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. La persona que s'examina ha de demostrar una competència lingüística en valencià de nivell C1 (segons el MECR). Ha de demostrar que domina els recursos propis de la interacció oral formal i ha de defensar les seues opcions, raonadament, davant dels membres del tribunal.

Hi ha el requisit de tenir acreditat el nivell C1 de valencià per a accedir al títol propi, però la direcció del títol ha de verificar que els estudiants tenen activa la competència lingüística en valencià que demostraren en el moment que obtingueren la certificació de C1. Les persones que superen aquesta prova final obtenen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Aquest Certificat faculta per a fer ensenyament en valencià i, fins i tot, de valencià en determinats nivells educatius. La UPV ha de verificar, mitjançant aquesta prova final, que els estudiants tenen aquesta competència activa.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. Només es fa mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició), el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa.

Conocimientos de acceso:

L'alumne haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de realització de la preinscripció en línia. La documentació que ha d'adjuntar és aquesta:
- DNI
- Certificat d'obtenció del C1 o un nivell superior a aquest de valencià
- Títol universitari

Les persones que desitgen accedir als estudis han d'estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C1 (Suficiència) o Mitjà de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; o d’un certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; o d’un certificat de nivell equivalent o superior, segons el document de Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià (www.upv.es/apnl).
A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol segons els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), però no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Conocimientos previos necesarios:

Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a la obtención del Título Propio de postgrado.

Otra información

Els alumnes que es matriculen en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i que hagen cursat el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès en edicions anteriors, podran convalidar les assignatures 1, 2, 3, 4 i 11. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que cursen, simultàniament durant el curs acadèmic 2016/2017, el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, podran sol·licitar la convalidació de les assignatures 1, 2, 3, 4 i 11. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els estudiants que hagen cursat les assignatures de Valencià Tècnic i/o Valencià Tècnic Avançat (titulacions antigues), o Valencià Tècnic I i/o Valencià Tècnic II (titulacions de grau), o d'altres assignatures vinculades a l’àrea de coneixement de Filologia Catalana, podran demanar la convalidació de l’assignatura 8: Els llenguatges d’especialitat (2 crèdits) després d’haver-se matriculat d’aquesta.

Les persones que obtinguen el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià obtindran també el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià expedit per la UPV, segons el que estableix la Normativa de la Universitat Politècnica de València per la qual es regula el procediment per a l’obtenció i expedició dels certificats de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i en Anglès en els ensenyaments no universitaris, aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 16 de gener de 2014.

No s’expediran certificats provisionals del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

El certificat de capacitació implica un procediment regulat per la normativa vigent. Quan una persona supera la prova final del títol propi, s’inicia un procediment que inclou el tancament i la comprovació de les actes i, a continuació, l’expedició del certificat de capacitació. Les actes es tancaran abans del 30 de juny. El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià s'expedirà abans del 15 de juliol.

Temas a desarrollar

1. El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: Incorporació de la dimensió europea en l’educació i els programes europeus en l’àmbit educatiu
2. El marc legal de l’educació plurilingüe en la Comunitat Valenciana: Els programes d'educació plurilingüe
3. Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l’aprenentatge de segones llengües
4. Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICL)
5. Aspectes foneticofonològics i ortogràfics de la llengua
6. Aspectes morfosintàctics i lèxics de la llengua
7. Aspectes pragmaticodiscursius i sociolingüístics de la llengua
8. Llenguatges d’especialitat
9. Estratègies per a la comprensió i la producció de textos orals per a l’activitat docent
10. Estratègies per a la comprensió i la producció de textos escrits per a l’activitat docent
11. Les TIC en el disseny d’activitats per a l’AICL: recursos i fonts
12. Creació d’unitats didàctiques per a l’aula AICL. Disseny de sistemes d’avaluació

Contacto

Correo electrónico

capacitaciovalencia@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaría

Francesca Romero Forteza (Directora)
Josep Àngel Mas Castells (Coordinador)

Otra información de contacto

Contacte:
capacitaciovalencia@upv.es


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

Condiciones específicas

El període de preinscripció finalitza el dia 15 de juliol de 2016. Les vacants del curs es cobriran per ordre d'entrada. L'organització es reserva l'opció de finalitzar el període de preinscripció en el moment que el nombre d'inscrits siga superior al de vacants disponibles.

Les persones que hagen superat algunes assignatures en edicions anteriors, solament s'han de matricular de les assignatures o mòduls que no van aprovar i de la prova final.

Aquelles persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en l'edició del títol del curs 2015-2016, perquè hagen resultat no aptes en la prova final, poden optar a fer la prova final extraordinària de gener de 2017 sense haver de pagar taxes de matrícula.

Aquelles persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en l'edició del títol del curs 2014-2015, perquè resultaren no aptes en la prova final, poden optar a matricular-se en la prova final extraordinària de gener de 2017 amb un cost de 37 €. Aquesta matrícula donarà dret, exclusivament, a presentar-se a la prova final.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 Capacitació en valencià

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada


Recibir información

Compartir:Jornadas Activa tu futuro. Haz un máster UPV Cursos de matrícula flexible
Noticias: