Título propio

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (CAPACITACIÓ)

online

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 9/09/19 al 26/06/20

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 24/06/19 8:00


Duración

3 horas presenciales, 237 horas a distancia
24 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

Condicions específiques
Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 08-05-2019 al 15-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 16-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Docència en línia
VALÈNCIA

Objetivos

Objectius segons l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament de diverses llengües i en diverses llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació el valencià, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l'establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.

Horario

INTERNET

Precio

350 €
200€ Alumno UPV desde 8/05/19
200€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV desde 8/05/19
200€ Personal UPV desde 8/05/19
350€ Público en general desde 16/05/19Responsable de actividad

Francesca Romero Forteza

Profesorado

espacioJosep Alandete Mayor
espacioJosepa Costa Murcia
espacioDébora Escrivà Fuster
espacioElisa Giner i Salvà
espacioJoaquim López Rio
espacioJosep Angel Mas Castells
espacioAlexandre Navarro i Tomàs
espacioMerce Palmer Sánchez
espacioFrancesca Romero Forteza
espacioMaría Carmen Sanz Alex

Más información

Acción formativa dirigida a:

Titulats universitaris interessats en l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, necessari per a exercir la docència en l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.

Metodología didáctica:

La formació és en línia, a través d'Internet, a excepció de la prova final, que consisteix en l'exposició oral d'una unitat didàctica. La Direcció del curs establirà la data de realització de la prova, que tindrà lloc exclusivament durant el mes de maig, tot i que l'activitat formativa d'aquesta començarà abans.

Només poden fer la prova final els alumnes que han superat totes les assignatures.

La prova final és presencial, es farà en valencià i no es podrà fer per videoconferència.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ:

Cada alumne/a ha de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com s'aprén a través de l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques per a l'aula AICL. Disseny de sistemes d'avaluació, tot tenint en compte la resta dels continguts revisats al llarg de totes les assignatures del curs.

L'alumne/a pujarà dos documents a l'apartat TASQUES de la PROVA FINAL en PoliformaT abans de la realització de la prova, en el termini que s'establirà. Els documents que haurà de pujar són:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica
Aquests seran els documents vàlids per a la prova i no podran ser substituïts en cap cas. La presentació que es farà servir com a suport a l'exposició oral no es podrà modificar en cap cas amb posterioritat a la data de pujada del document en PoliformaT.

S'ha de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant d'un tribunal. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts, ha de ser explicada, no pot ser llegida. Es disposarà de 10 minuts més per al torn de preguntes del tribunal.

La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:

- Unitat didàctica: ha tindre una extensió mínima de 5 fulls i no pot excedir els 15 fulls. Haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació i bibliografia (segons la metodologia proposada en l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques...). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat correctament en valencià. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.
- En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes (en cas de produir-se) dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. La persona que s'examina ha de demostrar una competència lingüística en valencià de nivell C1 (segons el MECR). Ha de demostrar que domina els recursos propis de la interacció oral formal i ha de defensar les seues opcions, raonadament, davant dels membres del tribunal.
Hi ha el requisit de tenir acreditat el nivell C1 de valencià per a accedir al títol propi, però el professorat del Títol ha de verificar que els estudiants tenen activa la competència lingüística en valencià que demostraren en el moment que obtingueren la certificació de C1. Les persones que superen aquesta prova final obtenen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Aquest Certificat faculta per a fer ensenyament en valencià i, fins i tot, de valencià en determinats nivells educatius. La UPV ha de verificar, mitjançant aquesta prova final, que els estudiants tenen aquesta competència activa.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. Només es fa mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició) el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa.

Conocimientos de acceso:

L'alumne/a haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de realització de la preinscripció en línia. La documentació que ha d'adjuntar és aquesta:

- DNI
- Certificat d'obtenció del C1 o un nivell superior a aquest de valencià
- Títol universitari

Les persones que desitgen accedir als estudis han d'estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C1 (Suficiència) o Mitjà de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; o d'un certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; o d'un certificat de nivell equivalent o superior, segons el document de Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià (www.upv.es/apnl).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol segons els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), però no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preinscripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.

Conocimientos previos necesarios:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la Direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.
Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament pels estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a la obtención del Título Propio de postgrado.

Otra información

Els alumnes que es matriculen en el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià i que hagen cursat el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès en edicions anteriors, podran convalidar les següents assignatures:

-El Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: Incorporació de la dimensió europea en l'educació i els programes europeus en l'àmbit educatiu (1 crèdit).

-El marc legal de l'educació plurilingüe en la Comunitat Valenciana: Els programes de educació plurilingüe (1 crèdit).

-Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge de segones llengües (1 crèdit).

-Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICL) (2 crèdits).

-Les TIC en el disseny d'activitats per a l'AICL: recursos i fonts (3 crèdits).


La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que cursen, simultàniament durant el curs acadèmic 2019-2020, el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià i el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès podran sol·licitar la convalidació de les assignatures abans esmentades. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que hagen cursat assignatures de títols propis expedits per altres institucions d'educació superior poden sol·licitar la convalidació per assignatures del títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià, sempre que es complisca la condició que existisca una coincidència del 75% entre els continguts, la càrrega lectiva i les competències previstes entre les assignatures del títol propi de la UPV en qüestió i les assignatures per a les quals se sol·licita el reconeixement. Aquestes assignatures per a les quals se sol·licita la convalidació han d'estar en el Títol propi en què es trobe matriculada la persona sol·licitant. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que puguen acreditar experiència laboral prèvia podran sol·licitar la convalidació per alguna assignatura o assignatures del títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els estudiants que hagen cursat les assignatures de Valencià Tècnic i/o Valencià Tècnic Avançat (titulacions antigues) o Valencià Tècnic I i/o Valencià Tècnic II (titulacions de grau) o d'altres assignatures vinculades a l'àrea de coneixement de Filologia Catalana, podran demanar la convalidació de l'assignatura Els llenguatges d'especialitat (2 crèdits) després d'haver-se matriculat d'aquesta.

Les persones que obtinguen el títol d'Expert Universitari amb Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià obtindran també el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit per la UPV, segons el que estableix la Normativa de la Universitat Politècnica de València per la qual es regula el procediment per a l'obtenció i expedició dels certificats de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Anglès en els ensenyaments no universitaris, aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 16 de gener de 2014.

No s'expediran certificats provisionals del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

El certificat de capacitació implica un procediment regulat per la normativa vigent. Quan una persona supera la prova final del Títol propi, s'inicia un procediment que inclou el tancament i comprovació de les actes i, a continuació, l'expedició del certificat de capacitació. Les actes es tancaran abans del 30 de juny. El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià s'expedirà abans del 30 de juliol.

A partir del curs 2018-2019, per tal d'acreditar el fet d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià emès per la UPV (d'acord amb la Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística), en els procediments convocats per la Generalitat que afecten el personal docent, les persones interessades poden inscriure aquest certificat en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. La UPV pot encarregar-se de sol·licitar aquesta inscripció, sempre que en el moment de la preinscripció en el Títol propi les persones sol·licitants indiquen que accepten la cessió de dades personals a la Conselleria amb la finalitat de realitzar aquest tràmit.

Temas a desarrollar

El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: Incorporació de la dimensió europea en l'educació i els programes europeus en l'àmbit educatiu
El marc legal de l'educació plurilingüe en la Comunitat Valenciana: Els programes d'educació plurilingüe
Aspectes pragmaticodiscursius i sociolingüístics de la llengua
Aspectes foneticofonològics i ortogràfics de la llengua
Aspectes morfosintàctics i lèxics de la llengua
Llenguatges d'especialitat
Estratègies per a la comprensió i la producció de textos orals per a l'activitat docent
Estratègies per a la comprensió i la producció de textos escrits per a l'activitat docent
Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge de segones llengües
Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICL)
Les TIC en el disseny d'activitats per a l'AICL: recursos i fonts
Creació d'unitats didàctiques per a l'aula AICL. Disseny de sistemes d'avaluació

Contacto

Correo electrónico

capacitaciovalencia@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaría

Francesca Romero Forteza (directora)
Josep Àngel Mas Castells (codirector)

Otra información de contacto

Contacte:
capacitaciovalencia@upv.es


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

Condiciones específicas

Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 08-05-2019 al 15-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 16-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Les vacants del curs es cobriran per ordre d'entrada. L'organització es reserva l'opció de finalitzar el període de preinscripció en el moment que el nombre d'inscrits siga superior al de vacants disponibles.

El període de devolució de taxes acabarà una setmana abans del començament efectiu del curs.

Les persones que hagen superat algunes assignatures en edicions anteriors solament s'han de matricular de les assignatures o mòduls que no van aprovar i de la prova final.

Aquelles persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en l'edició del títol del curs 2018-2019, perquè resultaren no aptes en la prova final, poden optar a matricular-se en la prova final extraordinària de gener de 2020 amb un cost de 37 €. Aquesta matrícula donarà dret, exclusivament, a presentar-se a la prova final extraordinària.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 Capacitació en valencià

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada


Recibir información

Compartir:Cursos de matrícula flexible Formación online de la UPV
Noticias: