Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS (CAPACITACIÓ)

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 16/09/19 fins al 29/05/20

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 24/06/19 08:00


Durada

3 hores presencials, 237 hores a distància
24 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Condicions específiques
Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 06-05-2019 al 13-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 14-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Hay dos períodos de preinscripción:
1) Del 06-05-2019 al 13-05-2019: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI).
2) Del 14-05-2019 a partir de las 09:00h. hasta cubrir todas las vacantes y hasta completar la lista de espera: para miembros de la UPV y para no miembros de la UPV.

Desde el 6 de mayo hasta el 12 de julio de 2019 habrá atención telefónica a los usuarios los lunes, miércoles y jueves, de 16 a 19 h., en el teléfono 673931561 y en la extensión 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Docencia On-line
VALÈNCIA

Objectius

Objectius segons l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament en diferents llengües i de diferents llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació del centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació l'anglès, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar l'interès i la motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent, i l'establiment de xarxes de col-laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en anglès.

Horari

INTERNET

Preu

350 €
200€ Alumno UPV desde 6/05/19
200€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV desde 6/05/19
200€ Personal UPV desde 6/05/19
350€ Público en general desde 14/05/19Responsable d'activitat

Eva María Mestre Mestre

Professorat

espacioMiguel Ángel Candel Mora
espacioLaura Inmaculada Cardona Sanchis
espacioMaría Luisa Carrió Pastor
espacioMaría Milagros Del Saz Rubio
espacioRuzan Galstyan Sargsyan
espacioAna Maria Gimeno Sanz
espacioPenny Macdonald Lightbound
espacioEva María Mestre Mestre
espacioRafael Seiz Ortiz
espacioHanna Teresa Skorczynska Sznajder

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Titulats universitaris interessats a obtenir el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès, requisit imprescindible per a exercir la docència en anglès en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana (Ordre 17/2013).

Metodologia didàctica:

La formació és en línia, a través d'Internet, a excepció de la prova final, que consisteix en l'exposició oral d'una unitat didàctica. La direcció del curs establirà la data de realització de les proves.

Només podran fer la prova final els alumnes que hagen superat totes les assignatures del curs.

La prova final es farà en anglès, és presencial i no es pot fer per videoconferència.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ
Cada alumne/a haurà de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com es fa en l'assignatura 12, però tenint en compte també els continguts de tot el curs.

L'alumne/a pujarà dos documents a l'apartat TASQUES de CAPACITACIÓ en PoliformaT:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica


Els alumnes han de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant d'un tribunal compost de dos membres. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts. A continuació s'establirà un temps de preguntes del tribunal de 10 minuts. Els alumnes no podran llegir la presentació.


La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:

- Unitat didàctica: no tindrà una extensió fixa. Ha d'incloure els apartats següents: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació (segons la metodologia proposada en l'assignatura 12). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat correctament. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.

- En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició, com a reflex dels continguts del curs. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. Les persones que s'examinen han de demostrar una competència lingüística en anglès de nivell B2 (segons el MECR). A més, han de demostrar que dominen els recursos propis de la interacció oral formal i han de defensar les seues propostes, raonadament, davant dels membres del tribunal.

Encara que hi ha el requisit de tenir acreditat el nivell B2 d'anglès per a accedir al títol propi, la direcció del títol verificarà que els estudiants tenen activa la competència lingüística en anglès que demostraren en el moment que obtingueren la certificació de B2 en el moment de la presentació. Les persones que superen aquesta prova final obtenen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès. Aquest Certificat faculta per a fer ensenyament en anglès i, fins i tot, d'anglès en determinats nivells educatius. La UPV ha de verificar, mitjançant aquesta prova final, que els estudiants tenen aquesta competència activa.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. No obstant això, hi ha el requisit previ d'aprovar cadascuna de les dues parts. Només es farà mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició) el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa. Es conservarà l'altra part per a la següent convocatòria.

Coneixements d'accés:

L'alumne haurà d'adjuntar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de preinscripció en línia:

- DNI
- Certificat d'obtenció del B2 d'anglès o un altre certificat equivalent o superior (vegeu la taula d'equivalències en: Dades bàsiques/tríptics i documents).
- Títol universitari

Per a accedir als estudis, l'alumnat ha d'estar en possessió del certificat de nivell B2 d'anglès del Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València o un certificat de nivell equivalent o superior, segons l'article 7 de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i les modificacions normatives posteriors referides a aquesta acreditació, i que s'estableixen en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; en la RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport; i en la CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de gener de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un títol acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran -amb la consideració de matrícula provisional- estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el treball final de grau), que no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.


Es podran sol·licitar els documents originals per a procedir a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preincripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Altra informació

Els alumnes que es matriculen en el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès i que hagen cursat el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià en edicions anteriors, podran convalidar les assignatures següents:
-El Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: Incorporació de la dimensió europea en l'educació i els programes europeus en l'àmbit educatiu (1 crèdit).
-El marc legal de l'educació plurilingüe en la Comunitat Valenciana: Els programes de educació plurilingüe (1 crèdit).
-Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge de segones llengües (1 crèdit).
-Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICL) (2 crèdits).
-Les TIC en el disseny d'activitats per a l'AICL: recursos i fonts (3 crèdits).
La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que cursen, simultàniament durant el curs acadèmic 2019/2020, el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès i el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià, podran sol·licitar la convalidació de les assignatures abans esmentades. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que hagen cursat assignatures de títols propis expedits per altres institucions d'educació superior poden sol·licitar la convalidació per assignatures del títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès, sempre que es complisca la condició que existisca una coincidència del 75% entre els continguts, la càrrega lectiva i les competències previstes entre les assignatures del títol propi de la UPV en qüestió i les assignatures per a les quals es sol·licita el reconeixement. Aquestes assignatures per a les quals se sol·licita la convalidació han d'estar en el títol propi en què es trobe matriculada la persona sol·licitant. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Els alumnes que puguen acreditar experiència laboral prèvia podran sol·licitar la convalidació per alguna assignatura o assignatures del títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Les persones que obtinguen el títol d'Expert Universitari amb Competència Professional per a l'Ensenyament en Anglès obtindran també el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès expedit per la UPV, segons el que estableix la Normativa de la Universitat Politècnica de València per la qual es regula el procediment per a l'obtenció i expedició dels certificats de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Anglès en els ensenyaments no universitaris, aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 16 de gener de 2014.

No s'expediran certificats provisionals del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès.

El certificat de capacitació implica un procediment regulat per la normativa vigent. Quan una persona supera la prova final del títol propi, s'inicia un procediment que inclou el tancament i la comprovació de les actes i, a continuació, l'expedició del certificat de capacitació. Les actes es tancaran abans del 30 de juny. El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès s'expedirà abans del 30 de juliol.

A partir del curs 2018-2019, per tal d'acreditar el fet d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès emès per la UPV (d'acord amb la Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística), en els procediments convocats per la Generalitat que afecten el personal docent, les persones interessades poden inscriure aquest certificat en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. La UPV pot encarregar-se de sol·licitar aquesta inscripció, sempre que en el moment de la preinscripció en el títol propi les persones sol·licitants indiquen que accepten la cessió de dades personals a la Conselleria amb la finalitat de realitzar aquest tràmit.

Temes a desenvolupar

1. El Marc comú europeu de referència per a les llengües: incorporació de la dimensió europea en l'educació i els programes europeus en l'àmbit educatiu.
2. El marc legal de l'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana: els programes d'educació plurilingüe.
3. Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge de segones llengües.
4. Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l'aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICL).
5. Aspectes foneticofonològics i ortogràfics de la llengua.
6. Aspectes morfosintàctics i lèxics de la llengua.
7. Aspectes pragmaticodiscursius de la llengua.
8. Llengües d'especialitat.
9. Estratègies per a la comprensió i producció de textos escrits per a l'activitat docent.
10. Estratègies per a la comprensió i producció de textos orals per a l'activitat docent.
11. Les TIC en el disseny d'activitats per a l'AICL: recursos i fonts.
12. Creació d'unitats didàctiques per a l'aula d'AICL. Disseny de sistemes d'avaluació.

Contacte

Correu electrònic

capacitacioangles@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaria

Contacto: Directora: Eva M. Mestre Mestre
Coordinador: David Picó Vila

Altra informació de contacte

E-Mail: capacitacioangles@upv.es
Web:


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

Condicions específiques

Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 06-05-2019 al 13-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, Associació AA, PAS i PDI).
2) Del 14-05-2019 fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d'espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Les vacants del curs es cobriran per ordre d'entrada. L'organització es reserva l'opció de finalitzar el període de preinscripció en el moment que el nombre d'inscrits siga superior al de vacants disponibles.

El període de devolució de taxes acabarà una setmana abans de l'inici efectiu del curs.

Les persones que hagen superat algunes assignatures en edicions anteriors solament s'han de matricular de les assignatures o mòduls que no van aprovar i de la prova final.

Aquelles persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en l'edició del títol del curs 2018-2019, perquè resultaren no aptes en la prova final, poden optar a matricular-se en la prova final extraordinària de gener de 2020 amb un cost de 37 €. Aquesta matrícula donarà dret, exclusivament, a presentar-se a la prova final extraordinària.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: