Curs

NIVELL A2 (BÀSIC) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 03/06/19 fins al 10/06/19

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 08/04/19 23:59


Durada

4 hores presencials,

Lloc d'Impartició

València
VALÈNCIA

Objectius

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

Horari

VESPRADA

Preu

80 €
Matrícula: Del 25 de març al 8 d'abril, tots dos inclosos.
20,00 € - Alumne UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV

De l'1 d'abril al 8 d'abril, tots dos inclosos.
80,00 € - Públic en general

La matrícula es farà a través de l'enllaç de l'SPNL (www.upv.es/apnl), apartat "Proves d'acreditació"Temes a desenvolupar

Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa

A1 (Inicial) L'aprenent / usuari pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Per a poder participar en les proves cal tindre, almenys, divuit anys complits.

Metodologia didàctica:

Consulteu en l'enllaç següent els programes i l'estructura de la prova corresponent:

http://cieacova.com/programes-estructures-i-criteris-de-correccio/

Altra informació

La prova oral del nivell A2 és el 3 de juny de 2019, a partir 16.00 hores. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d'antelació.

La prova escrita del nivell A2 és el 10 de juny de 2019, a les 16.00 hores.

El dia 6 de juny de 2019 es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

Els resultats provisionals es comunicaran a partir del dia 8 de juliol de 2019.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals s'enregistraran.

CERTIFICATS
La superació d'aquesta prova dóna dret a l'obtenció d'un certificat de competència. La Universitat Politècnica de València, juntament amb la resta d'universitats públiques valencianes, ha signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià, de l'1 de desembre de 2008.


Els certificats oficials de coneixement de valencià que expedeixen les universitats valencianes, que tenen validesa administrativa i acadèmica en el marc universitari, estan homologats per la Generalitat Valenciana, per la Generalitat de Catalunaya i pel Govern de les Illes Balears.

Els certificats de competència lingüística de la UPV són equivalents als de la JQCV, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció Normalització i Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: cav-vera@upv.es.

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Contacte

Adreça web

www.upv.es/apnl

Correu electrònic

apnl.cursos@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: