Examen NIVELL C2 (SUPERIOR) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 04/06/18 fins al 11/06/18 (Consulteu dates i horaris exactes en la informació de l'activitat )

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 04/05/18 23:59


Lloc de l'examen

Per determinar
ALCOI

Objectius

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Horari

VESPRADA

La prova es realitza en dos dies: - El dilluns 4 de juny, a partir de les 16 hores, és la prova oral. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la web http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html almenys amb tres dies d'antelació. - El dilluns 11 de juny, a partir de les 16 hores, és la prova escrita. La durada de la prova serà de tres hores, que començaran a comptar després de l'audició del text de comprensió oral.

Preu

80 €
Matrícula:

Del 16 de abril al 04 de mayo, ambos incluidos. / Del 16 d'abril al 04 de maig, ambdós inclosos.

20,00 € - Alumno UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV

Del 23 de abril al 04 de mayo, ambos incluidos. / Del 23 d'abril al 04 de maig, ambdós inclosos.

80,00 € - Público en general

No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez finalizado el periodo de matrícula. / No s'admetrà la sol·licitud de devolució de taxes, una vegada haja finalitzat el termini de matrícula.

La matrícula se hará a través del enlace del SPNL (www.upv.es/apnl), apartado "Proves d'acreditació". / La matrícula es farà a través de l'enllaç de l'SPNL (www.upv.es/apnl), apartat "Proves d'acreditació"Temes a desenvolupar

Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa

A1 (Inicial) L'aprenent / usuari pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, divuit anys complits l'any en què es realitzen.

Altra informació

El dia 6 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2. El dia 12 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1, C1.

Es publicaran o es comunicaran als aspirants els resultats provisionals obtinguts a partir del dia 9 de juliol de 2018.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores, les quals han d'emplenar una taula que estableix i avalua la competència lingüística. Les proves orals s'enregistraran.

CERTIFICATS
La superació d'aquesta prova dóna dret a l'obtenció d'un certificat de competència. La Universitat Politècnica de València, juntament amb la resta d'universitats públiques valencianes, ha signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià, de l'1 de desembre de 2008.


Els certificats oficials de coneixement de valencià que expedeixen les universitats valencianes, que tenen validesa administrativa i acadèmica en el marc universitari, estan homologats per la Generalitat Valenciana, per la Generalitat de Catalunaya i pel Govern de les Illes Balears.

Els certificats de competència lingüística de la UPV són equivalents als de la JQCV, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció Normalització i Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: cav-vera@upv.es.

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Contacte

Adreça web

www.upv.es/apnl

Correu electrònic

Josep Miquel Molina Puerto

Promogut per

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: