Examen NIVELL C2 (SUPERIOR) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 04/06/18 fins al 11/06/18 (Consulteu dates i horaris exactes en la informació de l'activitat )

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 04/05/18 23:59


Lloc de l'examen

Per determinar
GANDIA

Objectius

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Horari

VESPRADA

La prova es realitza en dos dies: - El dilluns 4 de juny, a partir de les 16 hores, és la prova oral. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la web http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html almenys amb tres dies d'antelació. - El dilluns 11 de juny, a partir de les 16 hores, és la prova escrita. La durada de la prova serà de tres hores, que començaran a comptar després de l'audició del text de comprensió oral.

Preu

80 €
Matrícula:

Del 16 de abril al 04 de mayo, ambos incluidos. / Del 16 d'abril al 04 de maig, ambdós inclosos.

20,00 € - Alumno UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV

Del 23 de abril al 04 de mayo, ambos incluidos. / Del 23 d'abril al 04 de maig, ambdós inclosos.

80,00 € - Público en general

No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez finalizado el periodo de matrícula. / No s'admetrà la sol·licitud de devolució de taxes, una vegada haja finalitzat el termini de matrícula.

La matrícula se hará a través del enlace del SPNL (www.upv.es/apnl), apartado "Proves d'acreditació". / La matrícula es farà a través de l'enllaç de l'SPNL (www.upv.es/apnl), apartat "Proves d'acreditació"Temes a desenvolupar

Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa

A1 (Inicial) L'aprenent / usuari pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Per a poder participar en les proves cal tenir, almenys, divuit anys complits.

Altra informació

El dia 6 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2. El dia 12 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1, C1.

Es publicaran o es comunicaran als aspirants els resultats provisionals obtinguts a partir del dia 9 de juliol de 2018.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores, les quals han d'emplenar una taula que estableix i avalua la competència lingüística. Les proves orals s'enregistraran.

CERTIFICATS
La superació d'aquesta prova dóna dret a l'obtenció d'un certificat de competència. La Universitat Politècnica de València, juntament amb la resta d'universitats públiques valencianes, ha signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià, de l'1 de desembre de 2008.


Els certificats oficials de coneixement de valencià que expedeixen les universitats valencianes, que tenen validesa administrativa i acadèmica en el marc universitari, estan homologats per la Generalitat Valenciana, per la Generalitat de Catalunaya i pel Govern de les Illes Balears.

Els certificats de competència lingüística de la UPV són equivalents als de la JQCV, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció Normalització i Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: cav-vera@upv.es.

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Contacte

Adreça web

www.upv.es/apnl

Correu electrònic

Josepa Costa Murcia

Promogut per

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies:

Curso “Estrategia, innovación y rendición de cuentas en la Administración Pública” homologado po....

El curso cuenta con la homologación oficial del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) lo que garantiza que la formación cumple ...