Mòdul de Títol Propi

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A l'ENSENYAMENT EN ANGLÉS

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 10/03/20 fins al 29/05/20

Data de matrícula

Preinscripció des del 01/02/20
Matrícula des del 10/01/20 09:00


Durada

10 hores a distància
1 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

On-line
VALÈNCIA

Horari

INTERNET

Preu

37 €
37€ Público en general desde 1/02/20 9:00Temes a desenvolupar


Més informació

Metodologia didàctica:

La prova final es farà en anglès, és presencial i no es pot fer per videoconferència.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ
Cada alumne/a haurà de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com es fa en l'assignatura 12, però tenint en compte també els continguts de tot el curs.

L'alumne/a pujarà dos documents a l'apartat TASQUES de CAPACITACIÓ en PoliformaT:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica


Els alumnes han de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant d'un tribunal compost de dos membres. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts. A continuació s'establirà un temps de preguntes del tribunal de 10 minuts. Els alumnes no podran llegir la presentació.


La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:

- Unitat didàctica: Ha d'incloure els apartats següents: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació (segons la metodologia proposada en l'assignatura 12). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat correctament. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.

- En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició, com a reflex dels continguts del curs. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. Les persones que s'examinen han de demostrar una competència lingüística en anglès de nivell B2 (segons el MECR). A més, han de demostrar que dominen els recursos propis de la interacció oral formal i han de defensar les seues propostes, raonadament, davant dels membres del tribunal.

Encara que hi ha el requisit de tenir acreditat el nivell B2 d'anglès per a accedir al títol propi, la direcció del títol verificarà, en el moment de realitzar la presentació, que els estudiants tenen activa la competència lingüística en anglès que demostraren en el moment que obtingueren la certificació de B2. Les persones que superen aquesta prova final obtenen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès. Aquest Certificat faculta per a fer ensenyament en anglès i, fins i tot, d'anglès en determinats nivells educatius. La UPV ha de verificar, mitjançant aquesta prova final, que els estudiants tenen aquesta competència activa.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. No obstant això, hi ha el requisit previ d'aprovar cadascuna de les dues parts. Només es farà mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició) el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa. Es conservarà l'altra part per a la següent convocatòria.

Coneixements d'accés:

La matrícula en aquesta prova final està reservada únicament a les persones que hagen estat matriculades en una edició anterior del Títol d'Expert Universitari en COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN anglès i que hagen obtingut la qualificació de no apte en alguna assignatura o en la prova final. Les persones que es matriculen en aquest mòdul de la prova final tindran dret a la realització de la prova final de manera presencial en el dia i en l'hora indicats per la direcció del Títol.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per a cursar estudis universitaris. Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament pels estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Responsable d'activitat

Eva María Mestre Mestre

Professorat

espacioEva María Mestre Mestre

Contacte

Correu electrònic

capacitacioangles@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaria

Contacto: Directora: Eva M. Mestre Mestre
Coordinador: David Picó Vila

Altra informació de contacte

E-Mail: capacitacioangles@upv.es
Web:


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online

Compartir:

Visita altres cursos relacionats amb ...

 prova final anglés

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: