Módulo de Título Propio

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

online

Basic data

Start and end dates

Since 3/10/20 to 5/29/20

Registration Date

Preregistration since 2/1/20
Registration since 5/15/19 9:00 AM


Duration

10 online hours
1 Credits ECTS

Venue

Condicions específiques
Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 08-05-2019 al 15-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 16-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Docència en línia
VALÈNCIA

When

INTERNET

Fee

37 €
37€ Públic en general desde 1/02/20 9:00More information

Objetives:

Didactic Methodology:

La prova final és presencial, es farà íntegrament en valencià i no es podrà fer per videoconferència.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ

Cada alumne/a ha de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com s'aprén a través de l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques per a l'aula AICL. Disseny de sistemes d'avaluació, tot tenint en compte la resta dels continguts revisats al llarg de totes les assignatures del curs.

L'alumne/a pujarà dos arxius al PoliformaT de la PROVA FINAL:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació de diapositives que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica
Aquests seran els documents vàlids per a la prova i no podran ser substituïts en cap cas. La presentació que es farà servir com a suport a l'exposició oral no es podrà modificar en cap cas amb posterioritat a la data de pujada del document en PoliformaT.

S'ha de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant d'un tribunal. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts, ha de ser explicada, no pot ser llegida. Es disposarà de 10 minuts més per al torn de preguntes del tribunal.

La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:

- Unitat didàctica: haurà de tenir una extensió entre 5 fulls mínim i 15 pàgines (màxim). Haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació i bibliografia (segons la metodologia proposada en l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques...). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat íntegrament i correctament en valencià. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.
- En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes (en cas de produir-se) dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. La persona que s'examina ha de demostrar una competència lingüística en valencià de nivell C1 (segons el MECR). Ha de demostrar que domina els recursos propis de la interacció oral formal i ha de defensar les seues opcions, raonadament, davant dels membres del tribunal.
Hi ha el requisit de tenir acreditat el nivell C1 de valencià per a accedir al títol propi, però la el professorat del Títol ha de verificar que els estudiants tenen activa la competència lingüística en valencià que demostraren en el moment que obtingueren la certificació de C1. Les persones que superen aquesta prova final obtenen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Aquest Certificat faculta per a fer ensenyament en valencià i, fins i tot, de valencià en determinats nivells educatius. La UPV ha de verificar, mitjançant aquesta prova final, que els estudiants tenen aquesta competència activa.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. Només es fa mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició) el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa.

Access knowleges:

La matrícula en aquesta prova final està reservada únicament a les persones que hagen estat matriculades en una edició anterior del Títol d'Expert Universitari en COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ i que hagen obtingut la qualificació de no apte en alguna assignatura o en la prova final. Les persones que es matriculen en aquest mòdul de la prova final tindran dret a la realització de la prova final de manera presencial en el dia i en l'hora indicats per la direcció del Títol. Sempre que hagen superat totes les assignatures del Títol.

Require Knowledge:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la Direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris. Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament pels estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

University degree is required. Exceptionally will be considered access to professionals without university degrees who have proven experience of more than three years in a field related to the program and prove legal requirements for college. Students enrolled in these conditions can only obtain a Certificate of Achievement for the studies passed but not eligible for the award of Postgraduate Título propio.

Other information

Responsible of activity

Francesca Romero Forteza

Speakers

espacioAlexandre Navarro i Tomàs
espacioFrancesca Romero Forteza

Contact

Promoted by

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretariat

Francesca Romero Forteza (directora)
Josep Àngel Mas Castells (codirector)

Other contact information

Contacte:
capacitaciovalencia@upv.es


imagen separador
Registration Online

Compartir:

Visit other events related to ...

 prova final en valencià

Imagen espacio Imagen espacio
Registration Online


Recibir información

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
News: