Mòdul de Títol Propi

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 10/03/20 fins al 29/05/20

Data de matrícula

Preinscripció des del 01/02/20
Matrícula des del 10/01/20 09:00


Durada

10 hores a distància
1 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Condicions específiques
Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 08-05-2019 al 15-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 16-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Docència en línia
VALÈNCIA

Horari

INTERNET

Preu

37 €
37€ Públic en general desde 1/02/20 9:00Temes a desenvolupar


Més informació

Metodologia didàctica:

La prova final és presencial, es farà íntegrament en valencià i no es podrà fer per videoconferència.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I AVALUACIÓ

Cada alumne/a ha de preparar una unitat didàctica relacionada amb el seu camp d'especialitat, tal com s'aprén a través de l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques per a l'aula AICL. Disseny de sistemes d'avaluació, tot tenint en compte la resta dels continguts revisats al llarg de totes les assignatures del curs.

L'alumne/a pujarà dos arxius al PoliformaT de la PROVA FINAL:
1. La unitat didàctica.
2. La presentació de diapositives que serveix de suport a l'exposició oral de la unitat didàctica
Aquests seran els documents vàlids per a la prova i no podran ser substituïts en cap cas. La presentació que es farà servir com a suport a l'exposició oral no es podrà modificar en cap cas amb posterioritat a la data de pujada del document en PoliformaT.

S'ha de dur a terme una exposició oral de la unitat didàctica davant d'un tribunal. L'exposició no ha d'excedir els 10 minuts, ha de ser explicada, no pot ser llegida. Es disposarà de 10 minuts més per al torn de preguntes del tribunal.

La unitat didàctica i l'exposició d'aquesta s'avaluaran d'acord amb els criteris següents:

- Unitat didàctica: haurà de tenir una extensió entre 5 fulls mínim i 15 pàgines (màxim). Haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius i justificació, metodologia, continguts, planificació temporal de posada en pràctica, avaluació i bibliografia (segons la metodologia proposada en l'assignatura de Creació d'unitats didàctiques...). El text dels documents presentats (unitat didàctica i presentació) haurà d'estar redactat íntegrament i correctament en valencià. HAN DE SER TREBALLS ORIGINALS.
- En l'exposició se n'avaluaran el desenvolupament i el contingut. També s'avaluarà el desenvolupament del debat i la interacció amb els membres del tribunal. En la interacció es valorarà la qualitat de les respostes a les preguntes (en cas de produir-se) dels membres del tribunal. També s'avaluarà la qualitat de la presentació de suport a l'exposició. Quant a la competència lingüística, s'avaluarà el domini de la gramàtica i el vocabulari, la fluïdesa i la pronunciació. La persona que s'examina ha de demostrar una competència lingüística en valencià de nivell C1 (segons el MECR). Ha de demostrar que domina els recursos propis de la interacció oral formal i ha de defensar les seues opcions, raonadament, davant dels membres del tribunal.
Hi ha el requisit de tenir acreditat el nivell C1 de valencià per a accedir al títol propi, però la el professorat del Títol ha de verificar que els estudiants tenen activa la competència lingüística en valencià que demostraren en el moment que obtingueren la certificació de C1. Les persones que superen aquesta prova final obtenen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Aquest Certificat faculta per a fer ensenyament en valencià i, fins i tot, de valencià en determinats nivells educatius. La UPV ha de verificar, mitjançant aquesta prova final, que els estudiants tenen aquesta competència activa.

La qualificació de la prova final és la mitjana de la unitat didàctica i de l'exposició. Només es fa mitjana si la unitat didàctica i l'exposició estan aprovades per separat. En cas de suspendre una de les dues parts (la unitat didàctica o l'exposició) el resultat de la prova final serà suspès i la qualificació obtinguda serà la qualificació de la part suspesa.

Coneixements d'accés:

La matrícula en aquesta prova final està reservada únicament a les persones que hagen estat matriculades en una edició anterior del Títol d'Expert Universitari en COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ i que hagen obtingut la qualificació de no apte en alguna assignatura o en la prova final. Les persones que es matriculen en aquest mòdul de la prova final tindran dret a la realització de la prova final de manera presencial en el dia i en l'hora indicats per la direcció del Títol. Sempre que hagen superat totes les assignatures del Títol.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la Direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris. Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament pels estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Responsable d'activitat

Francesca Romero Forteza

Professorat

espacioAlexandre Navarro i Tomàs
espacioFrancesca Romero Forteza

Contacte

Correu electrònic

capacitaciovalencia@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaria

Francesca Romero Forteza (directora)
Josep Àngel Mas Castells (codirector)

Altra informació de contacte

Contacte:
capacitaciovalencia@upv.es


imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Visita altres cursos relacionats amb ...

 prova final en valencià

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: