Asignatura: EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L'EDUCACIO I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L'ÀMBIT EDUCATIU

Créditos

1 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 9/09/19 al 22/09/19

Horario

ND


Profesorado

Francesca Romero Forteza