Condicions generals

CONDICIONS GENERALS EN TÍTOLS PROPIS

INTRODUCCIÓ
A continuació es detallen les condicions generals que s’apliquen en tots els títols propis de la Universitat Politècnica de València, sens perjudici d’altres condicions específiques que, si s’escau, es detallen convenientment en la publicitat de cada títol.
L’alumnat pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el CFP-UPV a través dels canals establits amb aquesta finalitat i que s’indiquen en l’enllaç següent: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/general/contacto.html

DEFINICIONS
Títols propis: es consideren títols propis de la Universitat Politècnica de València (UPV) els estudis de màxim nivell dins de l’oferta de formació permanent, orientats a l’especialització acadèmica o professional equivalent al nivell de qualificació 7 segons el Marc europeu de qualificacions (MEQ) per als títols de postgrau (màster, diploma d’especialització i expertesa universitària) o equivalent al nivell de qualificació 6 segons el marc europeu de qualificacions per al títol de grau de diploma d’extensió universitària.
Formació presencial: es consideren activitats de formació presencial les que es desenvolupen íntegrament en modalitat síncrona. El seguiment d’aquestes activitats es realitza en un horari fix, bé acudint a una aula física determinada o a través de mitjans telemàtics (aula virtual), segons es detalla en la publicitat de cada activitat.
Formació semipresencial: es consideren activitats de formació semipresencial les que es desenvolupen de forma combinada en les modalitats síncrona i asíncrona. Tenen, per tant, una part en un horari fix, bé acudint a una aula física determinada o bé a través de mitjans telemàtics (aula virtual), i una part en horari flexible, amb accés a continguts per Internet.
Formació en línia: es consideren cursos en línia els que es desenvolupen en modalitat asíncrona, és a dir, en horari flexible i sense necessitat d’anar a cap aula física ni virtual, sinó que l’alumnat pot seguir-los a distància a través d’Internet.

REQUISITS D’ACCÉS
Sens perjudici d’altres requisits addicionals que es detallen en la publicitat dels títols propis, els requisits d’accés segons la normativa vigent són els següents:
• Per a accedir a estudis de màster, diploma d’especialització o expertesa universitària (estudis de postgrau) cal complir algun dels requisits següents:
a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat de l’espai europeu d’educació superior (EEES).
b) Estar en possessió d’un títol universitari d’altres països degudament legalitzat. La formalització de la legalització es pot fer al llarg de l’any acadèmic de la matrícula. Així, la matrícula resta en estat d’acceptació provisional fins a la presentació de títol legalitzat.
c) Els professionals amb més de tres anys d’experiència en el sector i amb nivell d’accés a la universitat poden cursar les assignatures del curs i obtenir els certificats corresponents, però no poden obtenir la titulació final.
• Per a accedir a estudis de diploma d’extensió universitària (estudis de grau) és necessari estar en possessió de la documentació que acredite tenir el nivell d’accés a la universitat.

PREINSCRIPCIÓ
• Tant els períodes de preinscripció com els requisits s’indiquen en la publicitat del títol i durant el procés de preinscripció.
• L’alumne s’ha de responsabilitzar de la veracitat dels documents aportats, de les dades consignades en la preinscripció i de la informació que facilite fins a la finalització dels seus estudis, que són els que s’usen en qualsevol comunicació. També s’ha de responsabilitzar de les dades que s’indiquen en els certificats i títols que, si s’escau, s’expedisquen.
• Qualsevol document, escaneig o còpia aportada que no siga veraç o que estiga manipulat de manera que induïsca a error respecte a la veracitat, comporta la immediata expulsió dels estudis, sense dret a devolució. La UPV es reserva el dret d’emprendre les accions legals que considere pertinents.

ACCEPTACIÓ DE MATRÍCULA
• Una vegada que els serveis administratius han comprovat els requisits d’accés i que la direcció acadèmica del títol propi ha revisat les dades de l’expedient de l’estudiant, en cas d’haver-hi prou places, passa a ser acceptat en els estudis (matrícula acceptada). La matrícula es considera efectiva una vegada verificat el primer pagament, d’acord amb els preus i terminis que s’estableixen en la publicitat del títol propi.
• L’impagament de qualsevol de les obligacions contretes per l’estudiant pot comportar l’anul·lació de la matrícula, sense dret a cap devolució dels imports satisfets fins a aquesta data. La UPV es reserva el dret de reclamar els imports pendents per les vies legals corresponents.
• Pot ser que la direcció acadèmica del títol propi haja de fer una entrevista prèvia abans d’acceptar l’alumne o alumna als estudis. En aquet cas, s’indica a l’alumnat en la publicitat del títol propi.
• Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumnat queda obligat a sotmetre’s al règim acadèmic i administratiu del CFP-UPV.
• Tot i que la formació síncrona oferida per la UPV és susceptible de ser bonificada per la FUNDAE (Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació), la gestió d’aquesta bonificació l’ha de fer la mateixa empresa o subcontractar-la a una empresa gestora. El CFP-UPV pot afegir a la factura que emeta a petició de l’empresa la informació exigida per la FUNDAE, cosa que s’ha d’indicar en el procés de sol·licitud de la factura.

MATRÍCULES PER MÒDULS/ASSIGNATURES
• L’alumnat ha de complir els mateixos requisits d’accés per a accedir a un mòdul que els que ha de complir per a cursar els estudis complets, llevat que s’indique que és un mòdul obert sense requisits d’entrada.
• La matriculació per mòduls només crea el dret d’acabar els estudis del títol propi complet en anys següents en cas que s’oferisca aquesta titulació. A causa dels canvis de plans d’estudis, pot ser que l’alumne haja de passar per un procés de convalidació previ.
• La superació del mòdul dona dret a l’expedició del certificat corresponent al mòdul o assignatura superada

LLIURAMENT DE TREBALL FINAL DE TÍTOL
• En el cas de màster o grau propi, el lliurament de treball final és obligatori. Per a fer aquest treball final de títol es disposa d’un termini màxim de tres anys comptadors des de la finalització del període lectiu, llevat que la publicitat dels estudis establisca un termini inferior. Els altres títols propis poden tenir treball final, cas en el qual les persones responsables han d’establir el termini de lliurament d’aquest treball en la publicitat del títol i no pot ser superior a tres anys.
• Si en el termini establit, l’alumnat no lliura el treball final de títol o no rep la qualificació de superat, perd el dret a l’expedició del títol tot i que sí que pot sol·licitar un certificat acadèmic en què s’indiquen les assignatures superades.

ACCÉS A MATERIALS DE FORMACIÓ I SEGUIMENT EN LÍNIA
• L’accés a la part asíncrona dels cursos, és a dir, al contingut en línia, es produeix una vegada començat el curs, l’endemà que la matrícula es considera efectiva, és a dir, una vegada verificat el primer pagament d’acord amb els preus i les condicions que s’estableixen en cada títol propi.
• El contingut dels estudis poden ser accessibles a l’alumnat íntegrament al començament del període lectiu o de forma programada segons el calendari acadèmic.

DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE MATRÍCULA
La devolució de l’import de la matrícula es considera en els casos següents:
1. Per causes imputables a la Universitat:
• Anul·lació del títol propi.
• Canvi substancial en les condicions del títol propi en referència a contingut o dates.
• Import cobrat de manera improcedent.
En aquests casos, la devolució de l’import de la matrícula s’efectua després de la sol·licitud per part de la persona interessada acompanyada de la documentació necessària.
2. Per causes no imputables a la Universitat:
En aquests casos, la devolució de l’import corresponent a la matrícula requereix l’autorització de les persones responsables del títol propi. L’autorització de devolució pot ser per un import parcial de la matrícula, cas en el qual cal informar sobre el motiu.
L’alumnat o persona pagadora ha de sol·licitar la devolució d’aquest import a través del portal de formació del CFP-UPV i aportar la documentació requerida (que s’indica en el document de sol·licitud de devolució) amb les consideracions següents:
• De forma general, l’import de la matrícula no es torna si la sol·licitud es presenta quan falten menys de 10 dies naturals perquè comence el període lectiu.
• No s’admeten en cap cas devolucions sol·licitades sis mesos després de la previsió de la finalització del període lectiu dels estudis.
• Es revoquen les aprovacions de devolució en cas que l’alumnat no aporte la documentació necessària en el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.
• Les sol·licituds de devolució pagades per targeta bancària s’abonen en la mateixa targeta bancària. No obstant això, el CFP-UPV pot decidir, per raons tècniques, la devolució per transferència bancària; en aquest cas la persona interessada ha d’aportar la documentació necessària.
• Els pagaments de rebuts per mitjà de caixer automàtic usant targeta bancària es consideren pagaments per rebut amb caràcter general.
• En el cas que s’haja requerit factura a nom d’una tercera persona, el reemborsament es fa a nom d’aquesta persona.
• Per al reemborsament en un compte en què la persona titular és diferent de la persona pagadora, cal autorització de l’empresa o de la institució que haja rebut la factura.
• La sol·licitud de devolució pot implicar l’anul·lació de la matrícula.

DATES, HORARIS, DURACIÓ I LLOC D’IMPARTICIÓ DELS ESTUDIS
Els títols propis de caràcter síncron o amb una part síncrona es caracteritzen per un horari i un lloc de realització concrets. Es regeixen per les consideracions següents:
• Les dates, els horaris i la duració de les activitats presencials són establits per les persones responsables i, així mateix, indicats convenientment en la publicitat dels cursos.
• L’horari indicat en els títols, excepte indicació en contra, és l’hora peninsular espanyola (UTC+1, amb canvi horari d’estiu a UTC+2).
• Pel que fa al lloc de realització, les persones responsables de l’activitat indiquen en la publicitat l’aula física on s’ha de dur a terme i, també, la tecnologia que cal usar quan el curs es puga seguir a distància per mitjans telemàtics (aula virtual).

Per la seua banda, els títols propis de caràcter asíncron o amb una part asíncrona es caracteritzen per la flexibilitat, tant en els horaris com en els llocs d’impartició. En aquest sentit, cal tenir en compte les consideracions següents
• L’alumnat matriculat rep informació sobre l’adreça d’accés als materials i també les credencials que li permeten accedir a aquesta adreça.
• L’accés al contingut del curs durant el període de realització es manté obert permanentment , llevat dels moments en què es fan operacions de manteniment dels sistemes o per impossibilitat de mantenir els equips operatius per falta de subministrament elèctric o accés a Internet.
• Si durant el desenvolupament del títol hi ha alguna activitat amb horari o termini establit, es fixa, llevat d’indicació en contra, segons l’horari peninsular espanyol (UTC+1 amb canvi horari d’estiu a UTC+2).

Qualsevol modificació en les dades de configuració del títol propi, indicades en la publicitat corresponent, es comunica a les persones matriculades amb antelació suficient.

CERTIFICATS
• La superació dels estudis del títol propi dona dret a l’obtenció del títol propi corresponent de la UPV, signat pel rector.
• Llevat que s’indique el contrari en les condicions específiques del títol, la UPV no gestiona la legalització dels seus títols expedits.
• El CFP-UPV pot certificar de forma independent la superació de les diverses assignatures del títol propi, a petició de les persones responsables del títol propi, si així ho indica en la publicitat. En aquest cas, expedeix el certificat d’aprofitament corresponent.
• L’expedició del certificat d’aprofitament de mòdul o assignatura té com a requisit l’assistència a un mínim del 80% de les hores en la modalitat síncrona i la superació de les proves d’avaluació establides a aquest efecte.
• El certificat dels mòduls o assignatures és electrònic i s’hi accedeix a través del portal de formació del CFP-UPV. Aquest certificat té la mateixa validesa que un certificat tradicional en paper.
• L’alumnat pot disposar del seu certificat de mòdul o assignatura en un període no superior a un mes des de la data de finalització dels estudis.