Logo UPV
Curso

VALENCIANO B1.1 POR VIDEOCONFERENCIA

  • Desde: 23/09/21
  • Hasta: 2/12/21
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Valenciano
  • Online

Preinscripción desde el 16/07/21

Promovido por:
Vicerrectorado de Organización de Estudios, Calidad, Acreditación y Lenguas

Responsable de la actividad:
Director Área De LenguasModalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

20 horas

40 horas*
Horario

Mañana
Horari de les classes per videoconferència: dimarts i dijous, de 8.15 a 10.15 h.
Període de les classes per videoconferéncia: del 23/09/21 al 02/12/21.

Sessions:

- Setembre: 23, 28, 30
- Octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26, 28
- Novembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
- Desembre: 2(*) En esta actividad, se realizarán clases a distancia con emisión en directo

Lugar de impartición
Campus Virtual
Teams i Poliformat

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV  - - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV  1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

La matrícula en este curso incluye la participación en un estudio de mejora continua de la metodología de enseñanza-aprendizaje del Servicio de Promoción y Normalización Lingüística. Las personas matriculadas recibirán varias encuestas a lo largo del curso sobre esta temática

La matrícula en aquest curs inclou la participació en un estudi de millora contínua de la metodologia d’ensenyament-aprenentatge del Servei de Promoció i Normalització Lingüística. Les persones matriculades rebran diverses enquestes al llarg del curs sobre aquesta temàtica

Objetivos

Que l'aprenent / usuari puga fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni PLUS UPV, de l’AAA UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Elisa Giner I Salvà Asesor/a Lingüistico

Temas a desarrollar

En aquest curs es desenvoluparan els continguts següents:

1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA

1.1) Elocució i fonologia:

a) Elisions vocàliques, enllaços fònics i fonètica sintàctica
b) Entonació i llenguatge no verbal

1.2) Ortografia:

a) Dígrafs i separació de síl·labes.
b) Vocalisme.
c) L'accentuació i la dièresi.
d) L'apostrofació.
e) L'ús del guionet.
f) Consonantisme.

1.3) Morfologia i sintaxi:

a) El substantiu i l'adjectiu
b) Els determinants:
L'article: ús de l'apòstrof, les contraccions; l'article neutre.
Demostratius. possessius numerals i indefinits
e) Morfologia verbal
- Les conjugacions dels verbs regulars.
- Principals verbs irregulars.
- Verbs auxiliars.
- Ús de les construccions perifràstiques.

1.4) Lèxic i semàntica:

a) La formació del lèxic: derivació i composició.
b) Polisèmia, sinonímia i antonímia.
c) Les locucions i les frases fetes més usuals.
d) Les formes correctes dels barbarismes més usuals.

2) EXPRESSIÓ ESCRITA

Escriure textos curts de l'entorn quotidià (cartes, reclamacions, descripcions de persones...) en llengua estàndard, amb un grau de correcció lingüística suficient per a fer el missatge comprensible.

3) EXPRESSIÓ ORAL

Mantenir converses formals sobre qualsevol tema d'interès general o d'interès específic, i produir textos en llengua estàndard sobre temes d'interès general.

Llegir en veu alta textos literaris en prosa o dialogats amb l'entonació i la correcció suficients que permeten a l'oient percebre el valor expressiu que demana cada text.

4) SOCIOLINGÜÍSTICA:

a) Varietats de la llengua
b) Varietats geogràfiques


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2021-2022

ECTS

6

Campus

Valencia

0 h

Presenciales

60 h

Online

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Visita otros cursos relacionados con...

valencià elemental valencià b1 català elemental català b1