Logo UPV
Curso

VALENCIANO C2.1 (SUPERIOR) VIRTUAL CON VIDEOCONFERENCIA - GRUPO C

  • Desde: 28/09/20
  • hasta: 9/12/20
  • Campus Virtual
  • Online

Preinscripción desde el 9/07/20

Promovido por:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

20 horas

40 horas*
Horario

Mañana
Les sessions presencials per videoconferència són dilluns i dimecres, de 12.00 a 14.00 h.

Període de les classes presencials: del 28/09/20 al 09/12/20.

Sessions presencials per videoconferència:
- setembre: 28 i 30;
- octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26 i 28;
- novembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30;
- desembre: 2 i 9.


(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en directo

Lugar de impartición
Campus Virtual
Curs virtual amb videoconferència (PoliformaT i TEAMS)

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV - - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV 1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni PLUS i de l'AAA de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Josep Miquel Molina Puerto Técnico Superior Promoción Lingüística

Temas a desarrollar

Es farà ús del llibre de text "De dalt a baix", de l’editorial Bromera. Els continguts estan adaptats a les proves de la CIEACOVA i de la JQCV.

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:

Mòdul 1: Els sons de la llengua i els fenòmens fonètics. Fenòmens de fonètica sintàctica. Usos contrastius quant al gènere amb el castellà. Substantius amb doble forma de gènere i amb significat diferent.
Mòdul 2: Normativa sobre dièresi incloent-hi els casos de més dificultat. Contracció en casos especials. Posició de l'adjectiu i concordança. Adjectius determinats per substantius.
Mòdul 3: Escriptura de les paraules compostes o derivades juntes, separades o amb guionet. Derivats sense guionet. Tractament personal formal. Valoració i ús de l'article personal. Presència o absència de l'article en expressions temporals, topònims, proverbis i expressions lexicalitzades.
Mòdul 4: Ús del guionet, escriptura junta o separada de paraules. Guionet en manlleus. Usos contrastius quant al nombre amb el castellà. Plural dels antroponòmins.
Mòdul 5: Normativa sobre l'accentuació, incloent-hi les excepcions i els casos de més dificultat. Pronoms forts i pronoms personals forts. Els verbs defectius.
Mòdul 6: Abreviacions, sigles i acrònims. Escriptura de xifres, magnituds i quantitats en lletra o en número. Criteris d'ús. Apostrofació de sigles i acrònims. Casos especials de l'apòstrof. Col·locació dels determinants demostratius. Valor despectiu en posició postnominal. Usos abusius dels demostratius. Altres determinants anafòrics. Expressió de la pertinença: ús del pronom en i dels pronoms datius amb valor possessiu.
Mòdul 7: Estrangerismes adaptats i no adaptats. Grafia h en préstec. La h aspirada en estrangerismes i onomatopeies. Separació se síl·labes i guionet en préstecs adaptats i no adaptats, símbols i altres usos excepcionals. Usos i funcions gramaticals dels pronoms febles. Formes plenes en modismes i frases fetes. Pronoms que acompanyen verbs transitius i intransitius. Restriccions en les combinacions pronominals. Combinacions ternàries.
Mòdul 8: Signes de puntuació: regles avançades. Graus de l'adjectiu: comparatius cultes, superlatius amb formes cultes, altres mecanismes d'expressió del grau superlatiu. Concordança temporal en diversos tipus d'oracions.
Mòdul 9: Ortografia de b/v, incloent-hi els topònims discrepants amb altres llengües. Coneixement dels sistemes vocàlic i consonàntic de les principals varietats geogràfiques. Usos i funcions gramaticals dels relatius, interrogatius i exclamatius: supressió gramatical de la preposició; construcció de relatiu precedit de verb; construccions de relatiu particulars. Supressió d'usos redundants. Pronoms interrogatius reforçats per un substantiu interjectiu.
Mòdul 10 (PAS I PDI): Els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats públiques valencianes.
Mòdul 11 (ESTUDIANTS): El text argumentatiu.
Mòdul de Sociolingüística: Història de la llengua des del s. XVI: crisis i represes.


b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d'opinió, etc.), i capacitat capaç de dotar els textos d'una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

c) Expressió oral:
- Aprofundiment en la fluïdesa i la correcció.
- Exposicions orals sobre la docència en valencià (PDI), sobre l'atenció al públic en el lloc de treball (PAS), i sobre els estudis universitaris (estudiants).


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

6

Campus

Virtual

0 h

Presenciales

60 h

Online

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Visita otros cursos relacionados con...

valencià superior valencià c2 català superior català c2