Condicions generals

CONDICIONS GENERALS. FORMACIÓ ESPECÍFICA I JORNADES

INTRODUCCIÓ
A continuació es detallen les condicions generals que s’apliquen en totes les activitats de formació presencial, formació semipresencial, cursos en línia i cursos de matrícula contínua del Centre de Formació Permanent de la Universitat Politècnica de València (CFP-UPV), sens perjudici d’altres condicions específiques que, si s’escau, es detallen convenientment en la publicitat dels cursos.
L’alumnat pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el CFP-UPV a través dels canals establits amb aquesta finalitat i que s’indiquen en l’enllaç següent: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/general/contacto.html

DEFINICIONS
Formació presencial: es consideren activitats de formació presencial les que es desenvolupen íntegrament en modalitat síncrona. El seguiment d’aquestes activitats es realitza en un horari fix, bé acudint a una aula física determinada o a través de mitjans telemàtics (aula virtual), segons es detalla en la publicitat de cada activitat.
Formació semipresencial: es consideren activitats de formació semipresencial les que es desenvolupen de forma combinada en les modalitats síncrona i asíncrona. Tenen, per tant, una part en un horari fix, bé acudint a una aula física determinada o bé a través de mitjans telemàtics (aula virtual), i una part en horari flexible, amb accés a continguts per Internet.
Formació en línia: es consideren cursos en línia els que es desenvolupen en modalitat asíncrona, és a dir, en horari flexible i sense necessitat d’acudir a cap aula física ni virtual, sinó que l’alumnat pot seguir-los a distància a través d’Internet.
Cursos de matrícula contínua: es consideren cursos de matrícula contínua els que es desenvolupen en modalitat asíncrona i que mantenen el període de matrícula obert al llarg de tot l’any acadèmic o d’una part de l’any acadèmic, i en els quals el període formatiu no queda fixat amb caràcter general, sinó que s’adapta al moment en què cada alumna o alumne s’incorpora al curs.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Els períodes de preinscripció i matrícula, com també les condicions i els requisits, s’indiquen en la publicitat del curs.
• La matrícula en un curs es considera efectiva a partir del moment en què se’n verifica el pagament, d’acord amb els preus i terminis establits en la publicitat del curs.
• Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumnat queda obligat a sotmetre’s al règim acadèmic i administratiu del CFP-UPV.
• L’alumnat s’ha de responsabilitzar de la veracitat de les dades consignades en la matrícula, que són les que s’usen en qualsevol comunicació, i també de les dades que s’indiquen en els certificats que, si s’escau, s’expedisquen.

ACCÉS A MATERIAL DE FORMACIÓ I SEGUIMENT EN LÍNIA
• L’accés a la part asíncrona dels cursos, és a dir, al contingut en línia, es produeix una vegada començat el curs, l’endemà que la matrícula es considera efectiva, és a dir, una vegada verificat el pagament d’acord amb els preus i les condicions que s’estableixen en cada curs.
• El contingut dels estudis poden ser accessibles a l’alumnat íntegrament al començament del període lectiu o de forma programada segons el calendari acadèmic.

DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE MATRÍCULA
La devolució de l’import de la matrícula es considera en els casos següents:
1. Per causes imputables a la Universitat:
• Anul·lació de l’activitat.
• Canvi de condicions de l’activitat: modalitat, contingut, dates o horaris.
• Import cobrat de manera improcedent.
En aquests casos, la devolució de l’import de la matrícula s’efectua després de la sol·licitud per part de la persona interessada acompanyada de la documentació necessària.
2. Per causes no imputables a la Universitat:
• Sol·licitud per interès particular amb més de 10 dies naturals des de l’inici de l’activitat.
• Sol·licitud per altres causes, amb menys de 10 dies naturals des de l’inici del curs. En aquest cas, la devolució de l’import corresponent a la matrícula requereix l’autorització de les persones responsables del curs.
L’alumnat o persona pagadora ha de sol·licitar la devolució d’aquest import a través del portal de formació del CFP-UPV i aportar la documentació requerida (que s’indica en el document de sol·licitud de devolució) amb les consideracions següents:
• De forma general, l’import de la matrícula no es torna si la sol·licitud es presenta quan falten menys de 10 dies naturals perquè comence el curs.
• No s’admeten en cap cas sol·licituds de devolució passats sis mesos des de l’inici del curs.
• Es revoquen les aprovacions de devolució en cas que l’alumnat no aporte la documentació necessària en el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.
• Les sol·licituds de devolució pagades per targeta bancària s’abonen en la mateixa targeta bancària. No obstant això, el CFP-UPV pot decidir, per raons tècniques, la devolució per transferència bancària; en aquest cas la persona interessada ha d’aportar la documentació necessària.
• Els pagaments de rebuts per mitjà de caixer automàtic usant targeta bancària es consideren pagaments per rebut amb caràcter general.
• En el cas que s’haja requerit factura a nom d’una tercera persona, el reemborsament es fa a nom d’aquesta persona.
• Per al reemborsament en un compte en què la persona titular és diferent de la persona pagadora, cal autorització de l’empresa o de la institució que haja rebut la factura.
• La sol·licitud de devolució pot implicar l’anul·lació de la matrícula.

DATES, HORARIS I LLOC DE REALITZACIÓ DELS ESTUDIS
Las accions formatives de caràcter síncron o amb una part síncrona es caracteritzen per un horari i un lloc de realització concrets. Aquestes accions es regeixen per les consideracions següents:
• Les dates, els horaris i la duració de les activitats presencials són establits per les persones responsables i, així mateix, indicats convenientment en la publicitat dels cursos.
• L’horari establit en les accions, llevat d’indicació en contra, és l’horari peninsular espanyol (UTC+1, amb canvi horari d’estiu a UTC+2).
• Pel que fa al lloc de realització, les persones responsables de l’activitat indiquen en la publicitat l’aula física on s’ha de dur a terme i, també, la tecnologia que cal usar quan el curs es puga seguir a distància per mitjans telemàtics (aula virtual).
Per la seua banda, les accions formatives de caràcter asíncron o amb una part asíncrona es caracteritzen per la flexibilitat, tant en els horaris com en els llocs d’impartició. En aquest sentit, cal tenir en compte les consideracions següents:
• L’alumnat matriculat rep informació sobre l’adreça d’accés als materials i també les credencials que li permeten accedir a aquesta adreça.
• L’accés al contingut del curs durant el període de realització es manté obert permanentment, llevat dels moments en què es fan operacions de manteniment dels sistemes o per impossibilitat de mantenir els equips operatius per falta de subministrament elèctric o accés a Internet.
• Si durant l’acció formativa hi ha alguna activitat amb horari o termini establit, es fixa, llevat d’indicació en contra, segons l’horari peninsular espanyol (UTC+1 amb canvi horari d’estiu a UTC+2).
Pel que fa als cursos de matrícula contínua:
• La duració del curs s’indica en la publicitat i es comptabilitza a partir del moment en què l’alumnat disposa d’accés a la plataforma de formació.
• Les dates de realització del curs es calculen d’acord amb el moment de la matriculació.
• Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost es consideren períodes de vacances.
Qualsevol modificació en les dades de configuració de l’acció formativa, indicades en la publicitat corresponent, es comunica a les persones matriculades amb antelació suficient i poden donar dret, en certes ocasions, a la sol·licitud de devolució de l’import de matrícula.

CERTIFICATS
• El CFP-UPV expedeix el certificat d’assistència o d’aprofitament corresponent d’acord amb el tipus i la definició de l’acció formativa. Pel que fa al certificat d’assistència, és necessari assistir a un mínim del 80% de les hores del curs. Pel que fa al certificat d’aprofitament, a més de l’assistència, és necessari superar les proves d’avaluació establides en cada cas.
• En les accions formatives de caràcter asíncron no s’expedeix cap certificat d’assistència, per la qual cosa l’obtenció d’un certificat queda subjecta a la superació de les proves corresponents.
• El certificat expedit pel CFP-UPV és electrònic, s’hi accedeix a través del portal de formació del CFP-UPV i té la mateixa validesa que un certificat tradicional en paper.
• L’alumnat pot disposar del seu certificat en un període no superior a un mes des de la finalització de l’activitat.