Logo UPV
Título propio

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

  • Desde: 27/09/21
  • Hasta: 3/05/22
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Valenciano
  • Semipresencial

Preinscripción desde el 5/05/21
Matrícula desde el 26/08/21

Responsable de la actividad:
Maria Del Val Segarra Oña


Inscripción
Consulta las condiciones específicas de la actividad

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

3 horas

237 horas

0 horas
Horario

Online

Lugar de impartición
Campus Virtual
MATRÍCULA OBERTA: 1) Del 5-05-2021 a les 09:00h fins al 12-05-2021: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI). 2) Del 13-05-2021 a partir de les 09:00h fins a cobrir totes les vacants: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV. Des del 3 de maig fins al 9 de juliol de 2021 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h, en el telèfon 673931561, i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. Docència en línia

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
350,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo 5/05/21 -
350,00 € Personal UPV 1 plazo 5/05/21 -
350,00 € Alumno UPV 1 plazo 5/05/21 -
400,00 € Público en general 1 plazo 13/05/21 -
350€ Personal UPV
350€ Alumno UPV
350€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV
400€ Público en general

Prácticas

El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.


Objetivos

Objectius:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament de diverses llengües i en diverses llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació el valencià, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l'establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.

Dirigido a

Titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

La RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 s’especifica que “En el currículum de cada matèria [...] cal seguir les orientacions de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC). AQUEST CURS CERTIFICA EL CONEIXEMENT D’AQUESTA METODOLOGIA


Requisitos de acceso

L'alumne/a haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de realització de la preinscripció en línia. La documentació que ha d'adjuntar és aquesta:

- DNI
- Certificat d'obtenció del nivell C1 de valencià o d'un nivell superior a aquest
- Títol universitari

Les persones que desitgen accedir als estudis han d'estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C1 (Suficiència) o Mitjà de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; o d'un certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; o d'un certificat de nivell equivalent o superior, segons el document de Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià (www.upv.es/apnl).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol segons els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), però no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preinscripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.


Asignaturas

01

EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L'EDUCACIO I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L'ÀMBIT EDUCATIU

1.0 ECTS

Francesca Romero Forteza: Profesor/a Contratado/a Doctor

02

EL MARC LEGAL DE L'EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE

1.0 ECTS

María Carmen Sanz Alex: Profesional del sector

03

ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES

1.0 ECTS

Josepa Costa Murcia: Técnico Superior Promoción Lingüística

04

ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUES AICL

2.0 ECTS

Josepa Costa Murcia: Técnico Superior Promoción Lingüística

05

ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Elisa Giner I Salvà: Asesor/a Lingüistico

06

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS I LÈXICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Merce Palmer Sánchez: Asesor/a Lingüistico

07

ASPECTES PRAGMATICODISCURSIUS I SOCIOLINGÜÍSTICS DE LA LLENGUA

2.0 ECTS

Miquel A. Oltra Albiach: Profesional del sector

08

LLENGUATGES D'ESPECIALITAT

2.0 ECTS

Josep Angel Mas Castells: Profesor/a Titular de Universidad

09

ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

2.0 ECTS

Débora Escrivà Fuster: Técnico/a Medio/a Promoción Lingüística

10

ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

2.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs: Profesional del sector

11

LES TIC EN EL DISSENY D'ACTIVITATS PER A L'AICL RECURSOS I FONTS

3.0 ECTS

Josep Alandete Mayor: Profesor/a Asociado/a

12

CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA AICL DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ

4.0 ECTS

Josepa Costa Murcia: Técnico Superior Promoción Lingüística

Joaquim López Rio: Profesional del sector

13

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

1.0 ECTS

Alexandre Navarro I Tomàs: Profesional del sector


Secretaría

expertvalencia@upv.es

Inscripción
Consulta las condiciones específicas de la actividad
Titulación

Experto Universitario

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Curso

2021-2022

ECTS

24

Campus

Valencia

3 h

Presenciales

237 h

Online

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Descarga en PDF con toda la información relacionada con esta actividad

Visita otros cursos relacionados con...

Plurilingüisme valencià