Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

  • Des de: 27/9/21
  • Fins a: 3/5/22
  • Campus de València
  • Idioma: Valencià
  • En línia

Preinscripció des del 5/5/21
Matrícula des del 26/8/21

Responsable de l'activitat:
Maria Del Val Segarra OñaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

3 hores


237 hores


0 hores

Horari

En línia

Lloc d'impartició
MATRÍCULA OBERTA: 1) Del 5-05-2021 a les 09:00h fins al 12-05-2021: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI). 2) Del 13-05-2021 a partir de les 09:00h fins a cobrir totes les vacants: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV. Des del 3 de maig fins al 9 de juliol de 2021 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h, en el telèfon 673931561, i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. Docència en línia
Titulació

Expert Universitari

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2021-2022

ECTS

24

Campus

València

3 h

Presencials

237 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
350,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 Termini 5/5/21 -
350,00 € Personal UPV 1 Termini 5/5/21 -
350,00 € Alumne UPV 1 Termini 5/5/21 -
400,00 € Públic en general 1 Termini 13/5/21 -
350€ Personal UPV
350€ Alumno UPV
350€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV
400€ Público en general

Pràctiques

El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu. Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima de fins al 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau i de fins al 40% en els títols propis de postgrau.


Objectius

Objectius:
a) Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament de diverses llengües i en diverses llengües, d'aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d'educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els desenvolupen.
c) Planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics utilitzant com a vehicle de comunicació el valencià, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d'avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l'aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l'establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.

Dirigit a

Titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l'ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

La RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 s’especifica que “En el currículum de cada matèria [...] cal seguir les orientacions de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC). AQUEST CURS CERTIFICA EL CONEIXEMENT D’AQUESTA METODOLOGIA


Requisits d'accés

L'alumne/a haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació escanejada durant el procés de realització de la preinscripció en línia. La documentació que ha d'adjuntar és aquesta:

- DNI
- Certificat d'obtenció del nivell C1 de valencià o d'un nivell superior a aquest
- Títol universitari

Les persones que desitgen accedir als estudis han d'estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C1 (Suficiència) o Mitjà de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; o d'un certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; o d'un certificat de nivell equivalent o superior, segons el document de Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià (www.upv.es/apnl).

A més, han de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol segons els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, s'admetran, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tinguen pendent superar menys de 30 ECTS (inclòs el Treball Final de Grau), però no podran optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del títol propi fins a l'obtenció de la titulació corresponent.

Es podran sol·licitar els documents originals per a comprovar-los. Si cal, s'avisarà per correu electrònic amb les indicacions oportunes.

Les persones interessades seran responsables de la veracitat de la documentació aportada.

Es rebutjaran les preinscripcions que en el moment de la preinscripció no estiguen acompanyades de la documentació requerida.


es.upv.cfp.frontweb.exception.BackendException: https://www.cfp.upv.es/cfp-goa/curso/ficha/asignaturas/74166/ca at es.upv.cfp.frontweb.util.HttpUtil.get(HttpUtil.java:65) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplRemote.getArrayFromHttpGet(GenericDAOImplRemote.java:318) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplRemote.getAsignaturasCurso(GenericDAOImplRemote.java:118) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplFile.lambda$getAsignaturasCurso$2(GenericDAOImplFile.java:67) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplFile.callRemote(GenericDAOImplFile.java:188) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplFile.getAsignaturasCurso(GenericDAOImplFile.java:67) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplCache.lambda$new$2(GenericDAOImplCache.java:57) at org.cache2k.core.InternalCache2kBuilder$2.load(InternalCache2kBuilder.java:125) at org.cache2k.core.HeapCache.load(HeapCache.java:1363) at org.cache2k.core.HeapCache.getEntryInternal(HeapCache.java:652) at org.cache2k.core.HeapCache.getEntryInternal(HeapCache.java:624) at org.cache2k.core.HeapCache.get(HeapCache.java:548) at es.upv.cfp.frontweb.dao.impl.GenericDAOImplCache.getAsignaturasCurso(GenericDAOImplCache.java:124) at es.upv.cfp.frontweb.repository.impl.RepositoryImpl.getAsignaturasCurso(RepositoryImpl.java:209) at es.upv.cfp.frontweb.web.tag.asignatura.LoadAsignaturasTag.getModels(LoadAsignaturasTag.java:23) at es.upv.cfp.frontweb.web.tag.support.LoadTagSupport.doStartTag(LoadTagSupport.java:24) at org.apache.jsp.WEB_002dINF.jsp.curso.ficha_002dtp_jsp._jspx_meth_cfp_005fload_002dasignaturas_005f0(ficha_002dtp_jsp.java:14891) at org.apache.jsp.WEB_002dINF.jsp.curso.ficha_002dtp_jsp._jspService(ficha_002dtp_jsp.java:1645) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:779) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:779) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor36.invoke(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568) at net.bull.javamelody.JspWrapper.invoke(JspWrapper.java:152) at net.bull.javamelody.JdbcWrapper$DelegatingInvocationHandler.invoke(JdbcWrapper.java:300) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.$Proxy4.forward(Unknown Source) at es.upv.cfp.frontweb.web.mvc.view.impl.ViewImplJSP.renderView(ViewImplJSP.java:34) at es.upv.cfp.frontweb.web.mvc.Dispatcher.dispatch(Dispatcher.java:45) at es.upv.cfp.frontweb.web.mvc.FrontController.doGet(FrontController.java:44) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:670) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:779) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at net.bull.javamelody.MonitoringFilter.doFilter(MonitoringFilter.java:239) at net.bull.javamelody.MonitoringFilter.doFilter(MonitoringFilter.java:215) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:177) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:360) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:399) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:891) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1784) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) Caused by: es.upv.cfp.frontweb.exception.BackendException: Fallo la petición:https://www.cfp.upv.es/cfp-goa/curso/ficha/asignaturas/74166/ca . http status:500 at es.upv.cfp.frontweb.util.HttpUtil.genericRequest(HttpUtil.java:105) at es.upv.cfp.frontweb.util.HttpUtil.get(HttpUtil.java:62) ... 69 more