Logo UPV
Curs

VALENCIÀ C1.2 EN LÍNIA (ASÍNCRON)

  • Des de: 22/02/21
  • Fins a: 17/05/21
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • En línia

Preinscripció des del 27/01/21

Promogut per:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització LingüísticaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores

60 hores

0 hores
Lloc d'impartició
Campus virtual
A través de Poliformat.

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
0,00 € Personal UPV  - - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
20,00 € Alumne UPV  1 termini - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objectius

Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i puga produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Acció formativa dirigida a

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV.


Professors

  • Lídia Maria Jordà Sánchez Professional del sector

Temes que s'hi desenvolupen

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Les grafies s / ss / c / ç / z / tz, les regles generals d'ús.
Mòdul 2. Els indefinits: quantificadors indefinits, pronoms indefinits i falsos indefinits.
Mòdul 3. Els possessius: possesius tònics i àtons, l'abús del possessiu. Els quantitatius: formes, funcions, particularitats, quantitatius comparatius i locucions comparatives.
Mòdul 4.El guionet: mots que s'escriuen amb guionet, mots que s'escriuen sense guionet i compostos que s'escriuen separats.
Mòdul 5. Els verbs: modes i temps verbals, perífrasis verbals, verbs pronominals i no pronominals, verbs transitius i intransitius, verbs ser i estar.
Mòdul 6. Els adverbis: classificació formal, classificació funcional, adverbis textuals i locucions adverbials.
Mòdul 7. El nom i l'adjectiu: el gènere i el nombre. Divergències en quant al castellà.
Mòdul 8. Doblets lèxics: sinonímia i falsos amics/doblets lingüístics.
Mòdul 9. Les conjuncions: conjuncions de coordinació i conjuncions de subordinació.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/apnl

Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2020-2021

ECTS

6

Campus

València

0 h

Presencials

60 h

En línia

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià c1 valencià mitjà català c1