INFORMACIÓ PER A L'ALUMNE

Tota la informació pràctica per a cursar amb nosaltres formació de qualitat per a millorar el teu futur professional..

Quins serveis prestem?

Coneix els serveis que prestem a l'alumne de formació permanent i els nostres compromisos.

Serveis prestats

Normativa del CFP

Consulta les nostres normes reguladores dels estudis i activitats de formació permanent de la UPV.

Normativa del CFP

Tens alguna consulta?

Necessites informació sobre un curs, títol propi o algun tràmit?
Des d'ací atenem els teus dubtes.

Contacte

Màsters de formació permanent i altres títols propis

Tot el que necessites per al teu futur ho trobaràs en els nostres màsters de formació permanent, diplomes d'extensió i especialització i experts universitaris de prestigi.Formem professionals excel·lents preparats per a superar els reptes del mercat laboral.

Quins tipus de títols propis hi ha?

 • Màster de formació permanent: 60, 90 o 120 crèdits.
 • Diploma d'especialització: entre 30 i 59 crèdits
 • Diploma d'expert: entre 10 i 29 crèdits

Per a poder cursar-los has de disposar d'un títol universitari oficial

Un altre tipus de títols propis

 • Diploma d'Extensió Universitària: entre 30 i 180 crèdits
 • Diploma de grau propi

Els alumnes hauran d'acreditar els requisits establits en el títol concret.

Expedició de títols

Els títols els expedeix la Universitat Politècnica de València i els signa el rector. En finalitzar l'alumne el pla d'estudis del títol propi, el director de títol en sol·licitarà a través del portal de formació permanent l'expedició.

També et pot interessar...

Requisits mínims d'accés

Per als títols propis de postgrau (màster de formació permanent, diploma d'especialització i expert universitari) l'alumnat haurà d'estar en possessió d'alguns dels següents títols:
 • a) Un títol universitari oficial espanyol.
 • b) Un títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que atorgue accés a ensenyances oficials de postgrau.
 • c) Un títol conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació, que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents Títols universitaris oficials espanyols de grau, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyances de postgrau.
 • d) Un títol de Diploma de grau propi expedit per la Universitat Politècnica de València o per altres universitats amb les quals existeixi mutu reconeixement d'aquesta titulació.
 • e) Experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària.

Excepcionalment s'admetrà com a matrícula provisional, a estudiants de grau que tinguen pendent superar un màxim de 30 crèdits ECTS (inclòs el PFC), no podent optar a cap certificació fins a l'obtenció de la titulació corresponent. Aquests alumnes no podran superar el 15% de les matrícules del títol propi.

Per porder cursar el diploma d'extensió universitària, els alumnes hauran d'acreditar els requisits establits en el títol concret.

Cursos de formació específica i jornades

Els cursos de formació específica són activitats formatives de durada curta orientats a l'ampliació o actualització de coneixements. La durada i els requisits d'accés d'aquesta mena de formació els defineix el responsable acadèmic del curs.

Fer un curs de formació específica amb nosaltres té molts avantatges....

 • Afermes conceptes
 • Adquireixes competències
 • Estableixes relacions professionals
 • Obtens una certificació de prestigi

Descarrega les guies de formació en línia per a la plataforma PoliformaT

Accedeix a enllaços i documentació d'interès

Aquest tipus de cursos poden tenir dos tipus de certificació, certificat d'assistència o certificat d'aprofitament, que expedeix el CFP sempre que s'assistisca a un mínim del 80% de les hores del curs, per al primer cas i, a més, la superació de les proves finals, per al segon..

Només es consideraran devolucions en els casos següents:

 • Per causes imputables a la Universitat. Es fa la devolució després de sol·licitar-la a través del portal de formació de la UPV quan el curs s'anul·le, el curso canvie de condicions: contingut i dates o l'import cobrat no procedisca: duplicats, excés de taxes.
 • Per causes no imputables a la Universitat. De manera general no es retornaran les taxes sol·licitades amb menys de deu dies naturals per al començament del curs. El lliurament de la sol·licitud de devolució pot implicar l'anul·lació de la matrícula.

En cas d'activitats amb polítiques específiques de devolucions que s'hagen publicat degudament en la documentació del curs, prevaldrà aquesta política davant de la general.

L'alumne o pagador ha de sol·licitar la devolució aportant la documentació requerida (que figura en el document de sol·licitud de devolució de taxes) amb les consideracions següents:

 • No s'admeten en cap cas devolucions sol·licitades sis mesos després de la previsió de començament del curs. Es revocaran aprovacions de devolució en les quals l'alumne no aporte la documentació necessària en un termini de sis mesos des de la sol·licitud.
 • Les sol·licituds de devolució de taxes que s'hagen pagat amb targeta bancària s'abonen en la mateixa targeta bancària. El Centre de Formació Permanent podria decidir per raons tècniques la devolució per transferència bancària, i en aquest cas la persona interessada haurà d'aportar la documentació necessària.
 • Els pagaments de rebuts per mitjà de caixer automàtic utilitzant targeta bancària es consideren pagaments per rebut amb caràcter general.
 • En el cas que s'haja requerit factura a nom d'un tercer, el reemborsament es farà a nom del dit tercer. Per al reemborsament en un compte diferent fa falta l'autorització de l'empresa o institució que haja rebut la factura.