INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR DE FORMACIÓ PERMANENT

Tota la informació pràctica per a la gestió de les teues activitats.

Quins serveis prestem?

Coneix els serveis que prestem al professor de formació permanent i els nostres compromisos.

Serveis prestats

Normativa del CFP

Consulta les nostres normes reguladores dels estudis i activitats de formació permanent de la UPV.

Normativa del CFP

Tens alguna consulta?

Necessites informació sobre algun tràmit del CFP?
Des d'ací atenem els teus dubtes.

Contacte

Màsters de formació permanent i altres títols propis

Des del Centre de Formació Permanent t'ajudem a posar en marxa el teu Títol propi.
T'assessorem i acompanyem en els processos d'aprovació, posada en marxa, difusió, inscripció, certificació i tancament.

Quins tipus de títols propis hi ha?

 • Màster de formació permanent: entre 60, 90 o 120 crèdits
 • Diploma d'especialització: entre 30 i 59 crèdits
 • Diploma d'expert: entre 10 i 29 crèdits

Altres títols propis

 • Diploma d'Extensió Universitària: entre 30 i 180 crèdits

Expedició de títols

Els títols els expedeix la Universitat Politècnica de València i els signa el rector. En finalitzar l'alumne el pla d'estudis del títol propi, el director de títol en sol·licitarà a través del portal de formació permanent l'expedició.

Ací pots consultar tota la informació necessària per a la gestió de títols propis.

Portal d'ajuda per a la gestió de títols propis

Formació en línia

Tota la documentació que necessites sobre PoliformaT i Policonnecta per a posar en marxa el teu curs en línia.

També et pot interessar...

Per als títols propis de postgrau (màster de formació permanent, diploma d'especialització i diploma d'expert) és necessari disposar d'un títol universitari oficial espanyol o un altre d'expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau o un altre títol conforme a sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculten el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Excepcionalment, el director acadèmic pot admetre en les assignatures del títol alumnes que tinguen el requisit d'accés a universitat i que exercisquen o hagin exercit labor professional superior a tres anys que tinga relació amb el programa acadèmic del títol. Els alumnes matriculats en aquestes condicions només poden obtenir certificat d'aprofitament. Excepcionalment s'admetrà, com a matrícula provisional, estudiants de grau que tinguen pendent superar un màxim de trenta crèdits ECTS (inclòs el PFC); no poden optar a ninguna certificació fins a obtenir la titulació corresponent. Aquests alumnes no podran superar el 15% de les matrícules del títol propi.

Per al diploma d'extensió universitària, els alumnes hauran d'acreditar els requisits establits en el títol concret.

Com a primer pas recomanem conèixer les Normes reguladores d'estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València.

La posada en marxa d'un títol propi de la Universitat ha de seguir el procediment següent:

 1. Informe favorable de l'organisme promotor, centre, departament o institut
 2. Compleció i lliurament al Centre de Formació Permanent de la memòria acadèmica del nou títol propi
 3. Exposició pública del nou títol propi a la comunitat universitària
 4. Aprovació per la subcomissió de formació permanent
 5. Aprovació del Consell de Govern de la UPV
 6. Aprovació de taxes per part del Consell Social de la UPV

Nota: En aquell cas en què es produïsquen modificacions importants respecte a l'última convocatòria o es detecte alguna irregularitat en el desenvolupament del curs, es pot requerir una nova tramitació del títol.

Cursos de formació específica i jornades

Els cursos de formació específica són activitats formatives de durada curta orientats a l'ampliació o actualització de coneixements. La durada i els requisits d'accés d'aquesta mena de formació els defineix el responsable acadèmic del curs.

Formació en línia

Tota la documentació que necessites sobre PoliformaT i Policonnecta per a posar en marxa el teu curs en línia.


Formulari de sol·licitud de reserva d'aula per a cusos de formació específica.

Convocatòries de cursos de formació específica.

Aquest tipus de cursos poden tenir dos tipus de certificació, certificat d'assistència o certificat d'aprofitament, que expedeix el CFP sempre que s'assistisca a un mínim del 80% de les hores del curs, per al primer cas i, a més, la superació de les proves finals, per al segon..

Com a primer pas recomanem conèixer les Normes reguladores d'estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València.

Els passos que s'han de seguir són:

 1. Definició i alta del curs a través del portal de formació, accessible en la intranet de la UPV.
 2. Aprovació per Consell de Departament / Junta de Centre.
 3. Una vegada obtinguda l'aprovació corresponent, s'ha d'aportar aquesta documentació al CFP a través del portal de formació amb una antelació mínima d'un mes abans de començar el curs.

Cursos per a empreses

La Universitat Politècnica de València, a través del Centre de Formació Permanent, ofereix la possibilitat de crear cursos específics destinats a cobrir necessitats concretes d'empreses i entitats.

La Universitat Politècnica de València, a través del Centre de Formació Permanent, ofereix la possibilitat de crear cursos específics destinats a cobrir necessitats concretes d'empreses i entitats. Per aquesta via, una empresa o entitat, pot sol·licitar formació a mida especificant el temari necessari, que es desenvoluparà en l'acció formativa.

La durada i els requisits d'accés d'aquesta mena de formació els defineix el responsable acadèmic del curs i l'empresa sol·licitant.

La certificació d'aquesta mena de formació s'aplica segons la normativa vigent.

Tramitació

Com a primer pas recomanem conèixer les normes reguladores d'estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València.

El procés per a la tramitació d'aquesta mena de cursos requereix firmar un conveni o contracte per part de la UPV i per part de l'entitat que sol·licita la formació.

Els passos que s'han de seguir per a posar en marxa aquesta mena de cursos són els següents:

 • Definició del curs i preparació del conveni que regularà les condicions econòmiques. Si ho requereixen, el CFP podrà assessorar en els dubtes que es plantegen, inclosa l'escriptura del conveni/contracte.
 • Lliurament de documentació en el CFP amb una antelació mínima d'un mes abans del començament del curs per a revisar-la i tramitar posteriorment les firmes.
 • Alta del curs a través del portal de formació permanent en la intranet de la UPV.
 • Firma per part de l'empresa
 • Firma per part de la Universitat
 • Lliurament en el CFP de còpies i alta del conveni
156

Entitats

235

Activitats

85

Cursos en línia

6537

Alumnes

Congressos

El Centre de Formació Permanent ajuda a organitzar qualsevol esdeveniment, congrés, jornada o trobada que promoga el personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de València.

El Centre de Formació Permanent us assessora en la definició de necessitats de l'esdeveniment, us dona suport en la preparació de la candidatura així com en la negociació dels convenis de coorganització amb entitats externes, i en tots els aspectes vinculats amb la gestió i organització de la pròpia activitat congressual.

Secretaria tècnica

El Centre de Formació Permanent us ajuda en la planificació de l'esdeveniment mitjançant un seguiment individualitzat. Us dona suport en la inscripció, personalitzant el registre. A més es fa càrrec de la gestió de l'ingrés i la certificació.